ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ผู้ศึกษาค้นคว้า นางสาวกุลณัฐ เหมราช
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ปีที่ศึกษาค้นคว้า ปีการศึกษา ๒๕๕๓

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ก่อนและหลัง การใช้ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญ
โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ระยะเวลาที่ศึกษาค้นคว้าคือ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ประชากร คือ นักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๓๓ คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่มีผลการเรียนสูง ปานกลาง ต่ำ ๓ คน ได้มาโดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวในการทดลอง โดยมีตัวแปรอิสระที่ศึกษา
คือ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญ ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญ ซึ่งวัดได้จากคะแนนแบบทดสอบความสามารถในการอ่านจับใจความที่ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๗ แผน ชุดฝึกกิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญ จำนวน ๗ ชุด มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ๑.๐๐ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด ๔ ตัวเลือก จำนวน ๔๐ ข้อ มีค่าระดับความยากง่ายระหว่าง ๐.๒๕ ๐.๘๔ ค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ ๐.๒๓ ๐.๖๘ และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ ๐.๘๔ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ และประสิทธิภาพของชุดการฝึก ( / )
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

๑. ชุดชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๑.๖๕ / ๘๗.๘๘ สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ๘๐ / ๘๐
๒. ความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ก่อนและหลังการ
ใช้ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญ โดยวัดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ก่อนสอบมีค่าเฉลี่ย ๒๕.๔๕ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๔.๐๘ หลังการใช้ชุดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓๔.๕๒ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ๓.๒๐
๓. ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนก่อนใช้ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จากชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทั้งหมด ๗ ชุด ผลปรากฏว่า มีค่าความก้าวหน้าในภาพรวมของชุดกิจกรรม การอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ก่อนการเรียนมีค่าเฉลี่ย ๑๑.๖๕ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๒.๓๙ หลังการเรียนมีค่าเฉลี่ย ๑๖.๓๓ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๒.๑๕