นายเชาว์เมนทร์ นระแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักด่านวิทยา เข้ารับการสอบสัมภาษณ์แทนการตรวจขั้นที่ 5 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง ATC ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 13 กุมภาพันธ์ 2553
นายเชาว์เมนทร์ นระแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักด่านวิทยา เข้ารับการสอบสัมภาษณ์แทนการตรวจขั้นที่ 5 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง ATC ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 13 กุมภาพันธ์ 2553
:lol:
  • ชอบ
นายเชาว์เมนทร์ นระแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักด่านวิทยา เข้ารับการสอบสัมภาษณ์แทนการตรวจขั้นที่ 5 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง ATC ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 13 กุมภาพันธ์ 2553
:lol:
  • ชอบ
นายเชาว์เมนทร์ นระแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักด่านวิทยา เข้ารับการสอบสัมภาษณ์แทนการตรวจขั้นที่ 5 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง ATC ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 13 กุมภาพันธ์ 2553
  • ชอบ
นายเชาว์เมนทร์ นระแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักด่านวิทยา เข้ารับการสอบสัมภาษณ์แทนการตรวจขั้นที่ 5 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง ATC ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 13 กุมภาพันธ์ 2553
  • ชอบ
นายเชาว์เมนทร์ นระแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักด่านวิทยา เข้ารับการสอบสัมภาษณ์แทนการตรวจขั้นที่ 5 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง ATC ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 13 กุมภาพันธ์ 2553
  • ชอบ
นายเชาว์เมนทร์ นระแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักด่านวิทยา เข้ารับการสอบสัมภาษณ์แทนการตรวจขั้นที่ 5 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง ATC ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 13 กุมภาพันธ์ 2553
:oops:
  • ชอบ
นายเชาว์เมนทร์ นระแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักด่านวิทยา เข้ารับการสอบสัมภาษณ์แทนการตรวจขั้นที่ 5 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง ATC ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 13 กุมภาพันธ์ 2553
  • ชอบ
นายอุดร เมืองฮาม ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเจริญวิทยา เข้ารับการสอบสัมภาษณ์แทนการตรวจขั้นที่ 5 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง ATC ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 13 กุมภาพันธ์ 2553
  • ชอบ
นางสุมาลา รักษานาม ผู้อำนวยการโรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์แทนการตรวจขั้นที่ 5 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง ATC ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 13 กุมภาพันธ์ 2553
  • ชอบ
นายเชาว์เมนทร์ นระแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักด่านวิทยา เข้ารับการสอบสัมภาษณ์แทนการตรวจขั้นที่ 5 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง ATC ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 13 กุมภาพันธ์ 2553
:roll:
  • ชอบ