กิจกรรมและเกณฑ์การประกวด / แข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2552
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ


คำนำ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2552 ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูได้แสดงออกซึ่งศักยภาพและสุนทรีภาพจากการจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมอย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในปีการศึกษา 2552 จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 9 11 ธันวาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำเกณฑ์การประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนขึ้น เพื่อใช้เป็นเกณฑ์กลางสำหรับการประกวด/แข่งขันในทุกระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงได้จัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อให้โรงเรียน/ เขตพื้นที่การศึกษา ใช้เป็นคู่มือในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2552 ต่อไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1สรุปกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชื่อกิจกรรม ระดับชั้น ประเภท รวมทั้งสิ้น
ป.1-ป.3 ป.4-ป.6 ม.1-ม.-3 ม.4-ม.6
1. การแข่งขันอัจฉริยภาพ
คณิตศาสตร์ เดี่ยว 4
2. โครงงานคณิตศาสตร์ - ทีม(3 คน) 3
3. ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP - ทีม(2 คน) 3
4. การแข่งขันคิดเลขเร็ว เดี่ยว 4
รวมทุกรายการ 2 4 4 4 เดี่ยว 141. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนระดับชั้น (ป.1-3) , (ป.4-6) , (ม.1-3) , (ม.4-6)
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว
2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขันระดับชั้นละ 1 คน
3. วิธีดำเนินการแข่งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนจำนวน 1 คน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
3.2 กิจกรรมการแข่งขัน
3.2.1 ผู้เข้าแข่งขันทำแบบทดสอบวัดสมรรถภาพ 4 สมรรถภาพ คือ
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
- ทักษะการคิดเร็ว
- ทักษะการคิดคำนวณ
- ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
3.2.2 แบบทดสอบในแต่ละระดับชั้นใช้เนื้อหาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางของสสวท.
3.3 นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ทำแบบทดสอบทั้งหมด 4 ฉบับ
ฉบับที่ 1 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
จำนวน 30 ข้อ
ฉบับที่ 2 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคำ วัดทักษะการคิดเร็ว จำนวน 20 ข้อ
ฉบับที่ 3 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคำ วัดทักษะการคิดคำนวณ จำนวน 20 ข้อ
ฉบับที่ 4 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคำวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาจำนวน 15 ข้อ
3.4 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน แบบทดสอบแต่ละฉบับทุกระดับชั้นใช้เวลาเท่ากัน
ฉบับที่ 1 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
จำนวน 30 ข้อ เวลา 30 นาที
ฉบับที่ 2 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคำ วัดทักษะการคิดเร็ว จำนวน 20 ข้อ เวลา 10 นาที
ฉบับที่ 3 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคำ วัดทักษะการคิดคำนวณ จำนวน 20 ข้อ
เวลา 40 นาที
ฉบับที่ 4 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคำวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาจำนวน 15 ข้อ
เวลา 45นาที


4. เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้
ฉบับที่ 1 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ คณิตศาสตร์ จำนวน 30 ข้อ 30 คะแนน
ฉบับที่ 2 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคำ
วัดทักษะการคิดเร็ว 20 ข้อ 20 คะแนน
ฉบับที่ 3 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคำ
วัดทักษะการคิดคำนวณ จำนวน 20 ข้อ 20 คะแนน
ฉบับที่ 4 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคำ
วัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหา จำนวน 15 ข้อ 30 คะแนน
5. เกณฑ์การตัดสิน
ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาตัดสินจากคะแนนแบบทดสอบฉบับที่ 4 ฉบับที่ 3 ฉบับที่ 2 และ
ฉบับที่ 1 ตามลำดับ แล้วนำคะแนนรวมมาคิดเทียบเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
6. คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแบบทดสอบ
6.1 จำนวนระดับชั้นละ 5 คน
6.2 คุณสมบัติ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์
6.3 เป็นบุคลากรสังกัด สพท.ในภูมิภาค สพฐ. สสวท. หรือ มหาวิทยาลัย
7. สถานที่แข่งขัน
แข่งขันในห้องเรียน
หมายเหตุ
1. ในการสอบแข่งขันไม่อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขหรืออุปกรณ์ช่วยอื่น ๆ เข้าไปในห้องแข่งขัน
2. การแข่งขันแต่ละระดับชั้น ผู้เข้าแข่งขันที่ได้ลำดับที่ 1-3 ระดับภูมิภาค เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ
ใบสมัครการแข่งขัน

1. กิจกรรม แข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
2. ระดับชั้น .........................................................
3. ชื่อนักเรียน
.............................................................................................................
4. ครูผู้ฝึกสอน
.....................................................เบอร์โทรศัพท์.................................
5. ชื่อโรงเรียน .................................................................................................................
6. เขตพื้นที่การศึกษา .....................................................................................................
7. ภูมิภาค .........................................................................................................................
2. การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนระดับชั้น (ป.4-ป.6 ) , (ม.1-ม.3) และ (ม.4-ม.6)
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภททีม ทีมละ 3 คน
2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้นละ 1 ทีม
3. วิธีดำเนินการแข่งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูที่ปรึกษาโครงงานทีมละ 2 คน ตามแบบฟอร์ม ที่กำหนด
3.2 รายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
โครงงานที่เข้าร่วมแข่งขันมี 4 ประเภท ดังนี้
1. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง
2. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูล
3. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ์
4. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบาย
3.3 โรงเรียนสามารถส่งโครงงานเข้าแข่งขันประเภทใดก็ได้ โดยจะแข่งขันโครงงานประเภทเดียวกัน
3.4 ส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่ม ล่วงหน้าก่อนการแข่งขันโครงงานละ 5 ชุด
3.5 นำแผงโครงงานมาแสดงตามเกณฑ์มาตรฐาน
60 ซม.

60 ซม.120 ซม.


3.6 อุปกรณ์อื่นๆที่นำมาสาธิตอาจวางบนโต๊ะ โดยไม่ยื่นออกมาจากโต๊ะเกิน 60 ซม.
3.7 นำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการและตอบข้อซักถามใช้เวลาประมาณ 10 นาที
3.8 สื่อ ผู้ส่งโครงงานเข้าประกวดจัดเตรียมมาเอง
3.9 พื้นที่จัดวางแผงโครงงาน คณะกรรมการจัดให้เท่ากันไม่เกิน 1.50 ม. × 1.00 ม.
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 การเลือกหัวข้อโครงงาน 5 คะแนน
4.2 ความสำคัญของโครงงาน 10 คะแนน
4.3 จุดมุ่งหมาย และสมมติฐาน(ถ้ามี) 10 คะแนน
4.4 เนื้อหา ความสอดคล้องเหมาะสมถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ 20 คะแนน
4.5 วิธีดำเนินงานและผลที่ได้รับ 10 คะแนน
4.6 ขนาดแผงโครงงานและการแสดงผลงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 10 คะแนน
4.7 การนำเสนอปากเปล่าและการตอบข้อซักถาม 15 คะแนน
4.8 การเขียนรายงานโครงงานถูกต้องตามรูปแบบ 10 คะแนน
4.9 การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 5 คะแนน
4.10 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 5 คะแนน
5 เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
6. คณะกรรมการตัดสิน
6.1 จำนวนระดับชั้นละ 5 คน
6.2 คุณสมบัติมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านโครงงานคณิตศาสตร์
6.3 เป็นบุคลากรสังกัด สพท.ในภูมิภาค สพฐ. สสวท. หรือ มหาวิทยาลัย
7. สถานที่แข่งขัน
แข่งขันในห้องโล่งที่มีลานกว้าง
หมายเหตุ
1. การแข่งขันต้องมีการตัดสินลำดับที่ 1, 2, 3
2. การแข่งขันแต่ละระดับชั้น ทีมที่ได้ลำดับที่ 1-3 ระดับภูมิภาค เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ


รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์
ปกนอก
เรื่อง.......................................................................................................................................


โดย
1.........................................................................................................................................
2........................................................................................................................................ 3.........................................................................................................................................
โรงเรียน.......................................................เขตพื้นที่การศึกษา..................................

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภท.............................................ระดับชั้น.................

เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2552

ปกใน
เรื่อง........................................................................................................................


โดย
1..........................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................
3..........................................................................................................................................
ครูที่ปรึกษา 1.........................................................................................................................................
ครูที่ปรึกษา 2.........................................................................................................................................


โรงเรียน.......................................................................................
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................................รายละเอียดในเล่มประกอบด้วย

บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญตาราง
สารบัญรูปภาพ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการ ความยาวไม่เกิน 20 หน้า
บทที่ 4 ผลการดำเนินการ
บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินการ
/อภิปรายผลการดำเนินการ
ภาคผนวก ไม่เกิน 10 หน้า
บรรณานุกรม
หมายเหตุ
1. ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใช้กระดาษพิมพ์ ขนาดเอ 4 พิมพ์หน้าเดียว ความยาวไม่เกิน
20 หน้า เฉพาะบทที่ 1-5 รวมสรุปผลการดำเนินการ อาจมีภาคผนวกได้อีกไม่เกิน 10 หน้า และทำรายงานส่งจำนวน 5 ชุด
2. รายงานฉบับใดที่มีความยาวเกินกว่าที่กำหนดจะถูกตัดคะแนน

ใบสมัครการแข่งขัน

1. กิจกรรม โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท............................................................................
2. ระดับชั้น .........................................................
3. ชื่อนักเรียน
1............................................................................................................
2............................................................................................................
3............................................................................................................
4. ครูที่ปรึกษา...............................................................เบอร์โทรศัพท์.................................. ..
5. ครูที่ปรึกษา...............................................................เบอร์โทรศัพท์...............................................
6. ชื่อโรงเรียน ....................................................................................................................................
7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........................................................................................................
8. ภูมิภาค ..........................................................................................................................................

3. ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนระดับชั้น (ป.4-ป.6), (ม.1-ม.3) , (ม.4-ม.6)
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คน
2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้นละ 1 ทีม
3. วิธีดำเนินการแข่งขัน และเกณฑ์การให้คะแนน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนทีมละ 1 คน ตามแบบฟอร์ม ที่กำหนด
3.2 กำหนดโจทย์การแข่งขัน จำนวน 5 ข้อ ๆ ละ 20 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน
โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้
3.2.1 โจทย์แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ GSP จำนวน 4 ข้อ ข้อละ 20 คะแนน
รวม 80 คะแนน ซึ่งแต่ละข้อใช้เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
1) ความสมบูรณ์และถูกต้องของผลงาน 10 คะแนน
2) ขั้นตอนไม่ซับซ้อน 5 คะแนน
3) ความสวยงาม 5 คะแนน
3.2.2 โจทย์กำหนด ให้ใช้เครื่องมือที่กำหนดให้สร้างสรรค์งานคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ข้อ 20 คะแนน
1) มีความเป็นพลวัต มีแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 10 คะแนน
2) มีการนำเสนอที่สื่อความหมายได้สอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง 10 คะแนน
3.2.3 เวลาที่ใช้แข่งขัน ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
5 เกณฑ์การตัดสิน คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
6. คณะกรรมการตัดสิน
6.1 จำนวนระดับชั้นละ 3-5 คน
6.2 คุณสมบัติมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์และโปรแกรม GSP
6.2 เป็นบุคลากรสังกัด สพท.ในภูมิภาค สพฐ. สสวท. หรือ มหาวิทยาลัย
7. สถานที่แข่งขัน ห้องคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ
การแข่งขันในแต่ละระดับชั้น ทีมที่ได้ลำดับที่ 1-3 ของระดับภูมิภาค เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ
ใบสมัครการแข่งขัน

1. กิจกรรม ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
2. ระดับชั้น .........................................................
3. ชื่อนักเรียน
.............................................................................................................
4. ครูผู้ฝึกสอน
.....................................................เบอร์โทรศัพท์.................................
5. ชื่อโรงเรียน .................................................................................................................
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา .....................................................................................................
7. ภูมิภาค .........................................................................................................................

4. การแข่งขันคิดเลขเร็ว
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนระดับชั้น (ป.1-ป.3) , (ป.4-ป.6) , (ม.1-ม.3) และ(ม.4-ม.6)
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว
2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขันระดับชั้นละ 1 คน
3. วิธีดำเนินการแข่งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนทีมละ 1 คน ตามแบบฟอร์ม ที่กำหนด
3.2 สุ่มตัวเลขจากโปรแกรม GSP เป็นโจทย์และผลลัพธ์ แล้วใช้การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร ยกกำลัง ถอดราก เพื่อหาผลลัพธ์ ในระดับชั้น ม.4-ม.6 ให้เพิ่ม ซิกมา และแฟกทอเรียล (ในการถอดราก ถ้าเป็นรากอื่น ไม่ใช่รากที่ 2 ต้องใส่อันดับของรากจากตัวเลขที่สุ่มมา) และต้องใช้ตัวเลขให้ครบทุกตัว โดยใช้ได้ตัวละ 1 ครั้ง ซึ่งตัวเลขที่สุ่มได้ต้องไม่ซ้ำเกิน 2 ตัว และเลข 0 ต้องมีเพียงตัวเดียวเท่านั้น
3.3 จัดแข่งขัน 2 รอบ ดังนี้
ระดับชั้น ป.1-ป.3
รอบที่ 1 จำนวน 30 ข้อ ใช้เวลา ข้อละ 45 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 3 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก
รอบที่ 2 จำนวน 20 ข้อ ใช้เวลา ข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข ผลลัพธ์ 3 หลัก
ระดับชั้น ป.4-ป.6
รอบที่ 1 จำนวน 30 ข้อ ใช้เวลา ข้อละ 45 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก
รอบที่ 2 จำนวน 20 ข้อ ใช้เวลา ข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข ผลลัพธ์ 3 หลัก
ระดับชั้น ม.1-ม.3
รอบที่ 1 จำนวน 30 ข้อ ใช้เวลา ข้อละ 45 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก
รอบที่ 2 จำนวน 20 ข้อ ใช้เวลา ข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ์ 3 หลัก
ระดับชั้น ม.4-ม.6
รอบที่ 1 จำนวน 30 ข้อ ใช้เวลา ข้อละ 45 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก
รอบที่ 2 จำนวน 20 ข้อ ใช้เวลา ข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ์ 3 หลัก
3.4.วิธีการแข่งขัน
3.4.1 กรรมการแจกกระดาษคำตอบตามจำนวนข้อ
3.4.2 เมื่อหมดเวลาแต่ละข้อให้กรรมการเก็บกระดาษคำตอบ
3.4.3 เมื่อหมดรอบแรก ให้พัก 10 นาที
4 เกณฑ์การให้คะแนน
4.1 ผู้ที่ได้คำตอบเท่ากับผลลัพธ์ที่กำหนดให้ ได้คะแนนข้อละ 1 คะแนน
4.2 ถ้าข้อใดไม่สามารถหาคำตอบได้เท่ากับผลลัพธ์ที่กำหนดให้ ผู้ที่ได้คำตอบใกล้เคียงกับผลลัพธ์มากที่สุด เป็นผู้ได้คะแนน
5 เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน รวมคะแนนรอบที่ 1 และรอบที่ 2 แล้วนำคะแนนรวมคิดเทียบเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
6. คณะกรรมการตัดสิน
6.1 ระดับชั้น ป.1-ป.3 และ ป.4-ป.6 กรรมการตัดสินเป็นชุดเดียวกัน จำนวน 5-7 คน
6.2 ระดับชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 กรรมการตัดสินเป็นชุดเดียวกัน จำนวน 5-7
6.3 คุณสมบัติมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์และโปรแกรม GSP
6.4 เป็นบุคลากรสังกัด สพท.ในภูมิภาค สพฐ. สสวท. หรือ มหาวิทยาลัย
7. สถานที่แข่งขัน
แข่งขันในห้องคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ
1. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขหรืออุปกรณ์ช่วยอื่น ๆ เข้าไปในห้องแข่งขัน
2. การแข่งขันแต่ละระดับชั้น ผู้เข้าแข่งขันที่ได้ลำดับที่ 1-3 ระดับภูมิภาค เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ


ใบสมัครการแข่งขัน

1. กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว
2. ระดับชั้น .........................................................
3. ชื่อนักเรียน¬
.............................................................................................................
4. ครูผู้ฝึกสอน
.....................................................เบอร์โทรศัพท์.................................
5. ชื่อโรงเรียน .................................................................................................................
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา .....................................................................................................
7. ภูมิภาค .........................................................................................................................


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สรุปกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อกิจกรรม ระดับชั้น
ประเภท
รวมทั้งสิ้น
ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6
1. อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
- / / / ทีมๆ ละ 3 คน 3
2. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง - / / / ทีม ๆ ละ 3 คน 3
3. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ - / / / ทีม ๆ ละ 3 คน 3
4. การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) - / / / ทีม ๆ ละ 3 คน 3
รวมทุกรายการ 4 4 4 12รายชื่อผู้จัดทำเกณฑ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน/เขตพื้นที่ โทรศัพท์ที่ทำงาน โทรศัพท์มือถือ
1 นายณัฐศักดิ์ จันทร์ผล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพท.ลพบุรี เขต 1 036-411001 080-2093085
2 นางสิรินาฎ
ไทยประยูร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปทุมวิทยากร
สพท.อุบลราชธานี เขต 1 045-255314 089-2868976
3 นางฉวีวรรณ จีนชาวนา ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพท.นครศรีธรรมราช เขต 1 075-356167 084-0564768
4 นางศิริมา
เผ่าวิริยะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดท่าทอง สพท.นครสวรรค์ เขต 1 056-331412 089-5632842
1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนชั้นระดับชั้น (ป.4-6) , ระดับชั้น (ม.1-3) และ ระดับชั้น (ม.4-6)
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภททีมๆ ละ 3 คน เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด
จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2552
2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขันระดับชั้นละ 1 ทีม
3 วิธีการดำเนินการ
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนทีมละ 2 คน ตามแบบฟอร์ม
ที่กำหนด
3.2 ขอบข่ายการดำเนินการแข่งขัน
3.2.1 กิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ภาคเช้า)
- ขอบข่ายของเนื้อหา ความรู้เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน
แต่ละระดับชั้น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เหตุการณ์ปัจจุบันและดาราศาสตร์
- ผู้เข้าแข่งขันทำข้อสอบแบบปรนัย 60 ข้อ (เวลาที่ใช้แข่งขัน 40 นาที) แบ่งเนื้อหา ดังนี้
1) เนื้อหาทั่วไป 40 ข้อ
2) ความสามารถทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 20 ข้อ
- ผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาสดบนเวที จำนวน 20 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน (เวลาที่ใช้แข่งขัน 30 นาที)
3.2.2 กิจกรรมแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ภาคบ่าย เวลาที่ใช้แข่งขัน 2 ชั่วโมง)
3.3 เวลาที่ใช้แข่งขันทั้งหมด 4 ชั่วโมง
3.4 สื่อ สถานการณ์ปัญหา (คณะกรรมการจัดเตรียม)
4. เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้
4.1 กิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- เนื้อหาทั่วไป 40 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน จำนวน 40 คะแนน
- ความสามารถทางด้านทักษะกระบวนการฯ 20 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน รวม 20 คะแนน
- ผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาสดบนเวที จำนวน 20 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน รวม 40 คะแนน
4.2 กิจกรรมแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 10 คะแนน
- การออกแบบการทดลอง 10 คะแนน
- การปฏิบัติการทดลอง 30 คะแนน
- การเขียนรายงานการทดลอง 50 คะแนน แบ่งเป็น
(1) ตั้งชื่อเรื่อง 2 คะแนน
(2) กำหนดวัตถุประสงค์ 5 คะแนน
(3) ตั้งสมมุติฐาน 4 คะแนน
(4) กำหนดตัวแปร 4 คะแนน
(5) วัสดุอุปกรณ์ 3 คะแนน
(6) วิธีการทดลอง 12 คะแนน
(7) บันทึกผลการทดลอง 10 คะแนน
(8) อภิปรายและสรุปผลการทดลอง 10 คะแนน
4.3 ผู้เข้าแข่งขันนำคะแนนในข้อ 4.1 และ 4.2 มารวมกัน เป็นคะแนนรวม 200 คะแนน แล้วคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ
5. เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
6. คณะกรรมการตัดสิน
6.1 จำนวนระดับชั้นละ 1 ทีม ๆ ละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์และบุคลากรอื่นที่เหมาะสม
6.2 คุณสมบัติของกรรมการต้องมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
7. สถานที่แข่งขัน
7.1 ทำข้อสอบแข่งขันในห้องเรียน
7.2 ตอบปัญหาใช้เวที
7.3 กิจกรรมแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
หมายเหตุ
1. ผู้ดำเนินการ จัดทำแบบทดสอบทุกฉบับแจกเด็กทุกคนในวันแข่งขัน
2. แจกกระดาษคำตอบให้ทีมละ 1 แผ่น
3. ถ้าคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาตัดสินจากคะแนนแบบทดสอบหรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
4. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขหรืออุปกรณ์ช่วยอื่น ๆ เข้าไปในห้องแข่งขัน
5. ผู้เข้าแข่งขันได้ที่ 1-3 ระดับภูมิภาค มีสิทธิ์เข้าแข่งขันระดับประเทศ


ใบส่งรายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขัน

1. กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
2. ระดับชั้น .........................................................
3. ชื่อนักเรียน
1............................................................................................................
2............................................................................................................
3............................................................................................................
4. ครูผู้ฝึกสอน
1....................................................เบอร์โทรศัพท์.................................
2....................................................เบอร์โทรศัพท์.................................
5. ชื่อโรงเรียน .................................................................................................................
6. เขตพื้นที่การศึกษา .....................................................................................................
7. ภูมิภาค .........................................................................................................................

2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนระดับชั้น (ป.4-6) , ระดับชั้น (ม.1-) และ ระดับชั้น(ม.4-6)
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภททีมๆ ละ 3 คน เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด
จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2552
2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขันระดับชั้นละ 1 ทีม
3 วิธีการดำเนินการ
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูที่ปรึกษา/ที่ปรึกษาพิเศษ ทีมละ 2 คนตามแบบฟอร์มที่กำหนด
3.2 โครงงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงงานประเภททดลอง ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาหาความรู้เพื่อให้ได้คำตอบในเรื่องที่ศึกษา
3.3 ส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่ม ล่วงหน้าก่อนการแข่งขันโครงงานละ 5 ชุด
3.4 นำผังโครงงานมาแสดงตามเกณฑ์มาตรฐาน
60 ซม.

60 ซม.120 ซม.


3.5 อุปกรณ์อื่นๆที่นำมาสาธิตอาจวางบนโต๊ะ โดยไม่ยื่นออกมาจากโต๊ะเกิน 60 ซม.
3.6 นำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการและตอบข้อซักถามใช้เวลาประมาณ 10 นาที
3.7 สื่อ ผู้ส่งโครงงานเข้าประกวดจัดเตรียมมาเอง
3.8 พื้นที่จัดวางแผงโครงงาน คณะกรรมการจัดให้เท่ากันไม่เกิน 1.50 ม. X 1.00 ม.
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 การกำหนดปัญหาและตั้งสมมติฐาน 10 คะแนน
4.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการทำโครงงาน 10 คะแนน
4.3 การออกแบบการทดลอง 5 คะแนน
4.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 5 คะแนน
4.5 การดำเนินการทดลอง 5 คะแนน
4.6 การบันทึกข้อมูลและจัดทำข้อมูล 5 คะแนน
4.7 การแปลความหมายข้อมูลและสรุปผล 5 คะแนน
4.8 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 10 คะแนน
4.9 ขนาดแผงโครงงานและการแสดงผลงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 10 คะแนน
4.10 การนำเสนอปากเปล่า 10 คะแนน
4.11 การตอบข้อซักถามของกรรมการ 10 คะแนน
4.12 รูปแบบการเขียนรายงาน 5 คะแนน
4.13 การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 10 คะแนน
5 เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
6. คณะกรรมการตัดสิน
6.1 จำนวนระดับชั้นละ 1 ทีม ๆ ละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์และบุคลากรอื่นที่เหมาะสม
6.2 คุณสมบัติของกรรมการต้องมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
7. สถานที่แข่งขัน
ห้องโถง มีบริเวณให้ผู้สนใจเข้าชมได้
หมายเหตุ
ผู้เข้าแข่งขันได้ที่ 1-3 ระดับภูมิภาค มีสิทธิ์เข้าแข่งขันระดับประเทศรูปแบบการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ปกนอก
เรื่อง.........................................................................................................................
โดย
1.........................................................................................................................................
2........................................................................................................................................ 3.........................................................................................................................................
โรงเรียน.......................................................เขตพื้นที่การศึกษา..................................
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ระดับชั้น.................
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2552 วันที่ ............................. 2552


ปกใน
เรื่อง........................................................................................................................
โดย
1.......................................................................................................................................... 2.......................................................................................................................................... 3..........................................................................................................................................
ครูที่ปรึกษา 1.........................................................................................................................................
ที่ปรึกษาพิเศษ 1.........................................................................................................................................

บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญตาราง
สารบัญรูปภาพ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการดำเนินการ ความยาวไม่เกิน 20 หน้า
บทที่ 4 ผลการดำเนินการ
บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินการ
/อภิปรายผลการดำเนินการ
ภาคผนวก ไม่เกิน 10 หน้า
บรรณานุกรม
หมายเหตุ ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใช้กระดาษพิมพ์ ขนาดเอ 4 พิมพ์หน้าเดียว ความยาวไม่เกิน 20 หน้า เฉพาะบทที่ 1-5 รวมสรุปผลการดำเนินการ อาจมีภาคผนวกได้อีกไม่เกิน 10 หน้า และทำรายงานส่งจำนวน 5 ชุด (ส่งภายในวันที่ ......................... 2552)
● รายงานฉบับใดที่มีความยาวเกินกว่าที่กำหนดจะถูกตัดคะแนนใบส่งรายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขัน

1. กิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
2. ระดับชั้น .........................................................
3. ชื่อนักเรียน
1............................................................................................................
2............................................................................................................
3............................................................................................................
4. ครูที่ปรึกษา...............................................................เบอร์โทรศัพท์..................................
5. ที่ปรึกษาพิเศษ..........................................................เบอร์โทรศัพท์.................................
6. ชื่อโรงเรียน .................................................................................................................
7. เขตพื้นที่การศึกษา .....................................................................................................
8. ภูมิภาค .........................................................................................................................3. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนระดับชั้น (ป.4-6) , ระดับชั้น (ม.1-3) และ ระดับชั้น (ม.4-6)
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภททีมๆ ละ 3 คน เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด
จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2552
2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้นละ 1 ทีม
3 วิธีการดำเนินการ
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูที่ปรึกษา/ที่ปรึกษาพิเศษทีมละ 2 คน
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
3.2 โครงงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาหาความรู้เพื่อให้ได้คำตอบในเรื่องที่ศึกษา
3.3 ส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่ม ล่วงหน้าก่อนการแข่งขันโครงงานละ 5 ชุด
3.4 นำผังโครงงานมาแสดงตามเกณฑ์มาตรฐาน
60 ซม.

60 ซม.120 ซม.


3.5 อุปกรณ์อื่นๆที่นำมาสาธิตอาจวางบนโต๊ะ โดยไม่ยื่นออกมาจากโต๊ะเกิน 60 ซม.
3.6 นำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการและตอบข้อซักถามใช้เวลาประมาณ 10 นาที
3.7 สิ่งประดิษฐ์ ผู้ส่งโครงงานเข้าประกวดจัดเตรียมมาเอง
3.8 พื้นที่จัดวางแผงโครงงาน คณะกรรมการจัดให้เท่ากันไม่เกิน 1.50 ม. X 1.00 ม.
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 การกำหนดปัญหาและตั้งสมมติฐาน 10 คะแนน
4.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการทำโครงงาน 10 คะแนน
4.3 การออกแบบการประดิษฐ์ 5 คะแนน
4.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการประดิษฐ์ 5 คะแนน
4.5 การดำเนินการ 5 คะแนน
4.6 การบันทึกข้อมูลและจัดทำข้อมูล 5 คะแนน
4.7 การแปลความหมายข้อมูลและสรุปผล 5 คะแนน
4.8 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 10 คะแนน
4.9 ขนาดแผงโครงงานและการแสดงผลงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 10 คะแนน
4.10 การนำเสนอปากเปล่า 10 คะแนน
4.11 การตอบข้อซักถามของกรรมการ 10 คะแนน
4.12 รูปแบบการเขียนรายงาน 5 คะแนน
4.13 การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 10 คะแนน
5 เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
6. คณะกรรมการตัดสิน
6.1 จำนวนระดับชั้นละ 1 ทีม ๆ ละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์และบุคลากรอื่นที่เหมาะสม
6.2 คุณสมบัติของกรรมการต้องมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
7. สถานที่แข่งขัน
ห้องโถง มีบริเวณให้ผู้สนใจเข้าชมได้
หมายเหตุ
ผู้เข้าแข่งขันได้ที่ 1-3 ระดับภูมิภาค มีสิทธิ์เข้าแข่งขันระดับประเทศรูปแบบการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ปกนอก
เรื่อง.........................................................................................................................
โดย
1.........................................................................................................................................
2........................................................................................................................................ 3.........................................................................................................................................
โรงเรียน.......................................................เขตพื้นที่การศึกษา..................................
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น.................
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2552 วันที่ .................................. 2552

ปกใน
เรื่อง........................................................................................................................
โดย
1.......................................................................................................................................... 2.......................................................................................................................................... 3..........................................................................................................................................
ครูที่ปรึกษา.........................................................................................................................................
ที่ปรึกษาพิเศษ.....................................................................................................................................
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญตาราง
สารบัญรูปภาพ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการดำเนินการ ความยาวไม่เกิน 20 หน้า
บทที่ 4 ผลการดำเนินการ
บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินการ
/อภิปรายผลการดำเนินการ
ภาคผนวก ไม่เกิน 10 หน้า
บรรณานุกรม
หมายเหตุ ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใช้กระดาษพิมพ์ ขนาดเอ 4 พิมพ์หน้าเดียว ความยาวไม่เกิน 20 หน้า เฉพาะบทที่ 1-5 รวมสรุปผลการดำเนินการ อาจมีภาคผนวกได้อีกไม่เกิน 10 หน้า และทำรายงานส่งจำนวน 5 ชุด (ส่งภายในวันที่ ............................. 2552)
● รายงานฉบับใดที่มีความยาวเกินกว่าที่กำหนดจะถูกตัดคะแนน

ใบส่งรายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขัน

1. กิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
2. ระดับชั้น .........................................................
3. ชื่อนักเรียน
1............................................................................................................
2............................................................................................................
3............................................................................................................
4. ครูที่ปรึกษา ............................................................เบอร์โทรศัพท์.................................
5. ทีปรึกษาพิเศษ........................................................เบอร์โทรศัพท์.................................
6. ชื่อโรงเรียน .................................................................................................................
7. เขตพื้นที่การศึกษา .....................................................................................................
8. ภูมิภาค .........................................................................................................................


4. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนระดับชั้น (ป.4-6) , ระดับชั้น (ม.1-3) และ ระดับชั้น (ม.4-6)
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภททีมๆ ละ 3 คน เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด
จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2552
2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้นละ 1 ทีม
3 วิธีการดำเนินการ
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนทีมละ 2 คนตามแบบฟอร์ม
3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อนักเรียนพร้อมรายงานการแสดงทั้งหมดต่อกรรมการตัดสินก่อนเริ่มการแข่งขัน จำนวน 5 ชุด
3.3 เวลา ทีมละ 10 - 15 นาที
4 เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
4.1 เนื้อหาถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 15 คะแนน
4.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 20 คะแนน
4.3 องค์ประกอบ (การแต่งกาย ฉาก แสง สี เสียง) 10 คะแนน
4.4 เทคนิค ลีลาการแสดง การใช้ภาษาถูกต้อง เหมาะสม 20 คะแนน
4.5 เวลาในการแสดงอยู่ในช่วงที่พอเหมาะตามกำหนด 5 คะแนน
4.6 ความปลอดภัยในการแสดง 5 คะแนน
4.7 ผู้ชมมีส่วนร่วมในการแสดง 10 คะแนน
4.8 การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ 15 คะแนน
5 เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด6. คณะกรรมการตัดสิน
6.1 จำนวนระดับชั้นละ 1 ทีม ๆ ละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์และบุคลากรอื่นที่เหมาะสม
6.2 คุณสมบัติของกรรมการต้องมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
7. สถานที่แข่งขัน
ห้องโถง มีบริเวณให้ผู้สนใจเข้าชมได้
หมายเหตุ
1. ผู้เข้าแข่งขันได้ที่ 1-3 ระดับภูมิภาค มีสิทธิ์เข้าแข่งขันระดับประเทศ
2. ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเองทั้งหมด


ใบส่งรายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขัน

1. กิจกรรม การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
2. ระดับชั้น .........................................................
3. ชื่อนักเรียน
1............................................................................................................
2............................................................................................................
3............................................................................................................
4. ครูผู้ฝึกสอน
1. ........................................................เบอร์โทรศัพท์.................................
2..........................................................เบอร์โทรศัพท์..................................
5. ชื่อโรงเรียน .................................................................................................................
6. เขตพื้นที่การศึกษา .....................................................................................................
7. ภูมิภาค .........................................................................................................................
ปก
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show)
ชื่อเรื่อง ...........................................................................................................................................
โดย 1. ......................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................
ครูผู้ฝึกสอน
1. ....................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................

โรงเรียน ......................................................เขตพื้นที่การศึกษา..
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show)

1. ชื่อเรื่อง...........................................................................................................................................
โดย 1. ...........................................................................................
2. ..........................................................................................
3. ..........................................................................................
2. มูลเหตุจูงใจ (อธิบายถึงที่มาของเรื่องที่นำมาแสดง)
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3. เนื้อหาโดยย่อ
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. การนำหลักการวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5. การนำไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี)
...............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ รายงานไม่ควรเกิน 5 หน้ากระดาษ A4 จำนวน 1 ชุด

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สรุปกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

ชื่อกิจกรรม ระดับชั้น
ประเภท
รวมทั้งสิ้น
ป.1-3 ป.4-6 ม1-3 ม.4-6
1. เพลงคุณธรรม (การประกวดแต่งเพลงและร้องเพลงคุณธรรม) / / ทีม 2

2. โครงงานคุณธรรม / / / ทีม 3
3. หนังสั้น / ทีม 1
4. ละครคุณธรรม / ทีม 1
5. ละครประวัติศาสตร์ / / ทีม 2
6. เล่านิทานคุณธรรม / / / / เดี่ยว 4
7. มารยาทไทย / / / / ทีม 4
รวมทุกรายการ 17
คณะทำงาน
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน/เขต กลุ่มสาระ โทร.
ที่ทำงาน โทร.
มือถือ E-Mail
1 น.ส.จำลอง นำพา ครู หนองแค
สรกิจพิทยา สังคมฯ 036-371211 089-0037482 Jumlong_numpaa@yahoo.com
2 นางเพียรใจ ไชยบุญทับ ครู สพท.อบ1 สังคมฯ 045-255314 086-5838884
3 นายไพศาล ยอดบ่อพลับ ศน.
สพท.นว1 สังคมฯ 056-222530 086-9373367
4 นางละอองทิพย์ บุญยเกียรติ ศน.
สพท.นศ1 สังคมฯ
1. การประกวดเพลงคุณธรรม
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนชั้น (ป. 1- 6) และ (ม. 3 6)
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 3 คน
2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขัน
- ป. 1- 6 จำนวน 1 ทีม
- ม. 3 6 จำนวน 1 ทีม
3. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คนต่อ 1 ทีม
3.2 ให้นักเรียนแต่งเพลงตามหัวข้อเรื่อง คุณธรรม ที่คณะกรรมการกำหนดให้ ให้แต่งเนื้อเพลงใหม่ โดยอนุโลมให้นำทำนองเพลงที่แต่งแล้วมาใช้ได้ ใช้ภาษากลางเท่านั้น ความยาวไม่เกิน 300 คำ ใช้เวลาแต่งเพลง 1 ชั่วโมง เมื่อแต่งเสร็จ ให้คัดลอกส่งคณะกรรมการ 1 ชุด เก็บไว้เพื่อนำเสนอ 1 ชุด
3.3 ส่งตัวแทนนักเรียน 1 คน นำเสนอ ร้องเพลงที่แต่งให้กรรมการฟัง 1 เที่ยวตามลำดับที่ จับสลากได้
3.4 ขณะที่นักเรียนเข้าประกวด ควรระวังเรื่อง การใช้เสียง ไม่ควรรบกวนสมาธิของทีมอื่น
3.5 การประกวดใช้ร้องสดไม่มีเครื่องดนตรีประกอบ
4. เกณฑ์การให้คะแนน ( คะแนนเต็ม 100 คะแนน ) ดังนี้
4.1 เนื้อหาครอบคลุมคุณธรรมตามหัวข้อที่คณะกรรมการกำหนด 30 คะแนน
4.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเนื้อร้อง 25 คะแนน
4.3 ความไพเราะ ทำนอง จังหวะเพลง 25 คะแนน
4.4 ความถูกต้องของการใช้ภาษาความยาวไม่เกิน 300 คำ 10 คะแนน
4.5 การสัมผัส การใช้อักขระวิธี ความสอดคล้อง สละสลวยของคำ 10 คะแนน
หมายเหตุ เวลาที่ใช้ในการประกวด ใช้เวลาในการแต่งเพลง 1 ชั่วโมง ถ้าเกิน 1-5 นาที
ตัด 1 คะแนน ถ้าเกิน 5-10 นาที ตัด 2 คะแนน เกินมากกว่า 10 นาที จะตัด 6 คะแนน

5. เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกผู้ที่ได้รับคะแนน ตามเกณฑ์ดังนี้
ร้อยละ 80 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
6. คณะกรรมการตัดสิน
6.1 คณะกรรมการจำนวน 2 ชุด ๆ ละ 5 คน
6.2 คณะกรรมการชุดที่ 1 ตัดสินชั้น ป.1-ป.6 และคณะกรรมการชุดที่ 2 ตัดสินชั้น ม.1-ม.6
6.3 คุณสมบัติ
6.3.1 ครูสังกัดสพฐ. ที่สอนเกี่ยวกับวิชาดนตรีและมีผลงานดีเด่น
6.3.2 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในการประพันธ์
6.3.3 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯที่มีความรู้เรื่องคุณธรรม
6.2.4 คณะกรรมการตัดสินที่เป็นครูให้มาจากครูที่ทำการสอนในช่วงชั้นนั้น
6.3.5 ให้คณะกรรมการบันทึกข้อคิดเห็นการตัดสินประกอบการพิจารณา
7. สถานที่
สถานที่ใช้แข่งขันควรมีความสงบ ไม่พลุกพล่าน
หมายเหตุ
1. ทีมที่ได้คะแนนลำดับที่ 1-3 จะได้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศ
2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าสิ้นสุด

2. การประกวดโครงงานคุณธรรม
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนระดับชั้น (ป. 1-6), (ม. 1-3), และ (ม.4-6)
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 5 คน
2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขัน
- ระดับชั้น ป.1-6 จำนวน 1 ทีม ทีมละ 5 คน
- ระดับชั้น ม.1-3 จำนวน 1 ทีม ทีมละ 5 คน
- ระดับชั้น ม. 4-6 จำนวน 1 ทีม ทีมละ 5 คน
3. วิธีการดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ส่งรายชื่อโรงเรียน นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนทีมละ 1 คน
3.2 โครงงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม และ
จริยธรรม ที่ใช้วิธีการคุณธรรมในการศึกษาหาความรู้เพื่อให้ได้คำตอบในเรื่องที่ศึกษา
3.3 จัดทำสรุปย่อโครงงาร/กิจกรรมทั้งหมดลงในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งเอกสารรูปเล่มโครงงาน
ส่งคณะกรรมการประเมิน รวมทั้งจัดบอร์ดเพื่อนำเสนอโครงงานในวันประกวด
3.4 ตัวแทนนักเรียน 3 คน นำเสนอต่อคณะกรรมการและตอบข้อซักถาม
ใช้เวลาไม่เกิน 10 -15 นาที
หมายเหตุ เวลาที่ใช้ในการนำเสนอถ้าเกินเวลาที่กำหนด 3 นาที ตัด 1 คะแนน
ถ้าเกิน 4-6 นาที ตัด 2 คะแนน เกินเวลามากกว่า 6 นาที ตัด 5 คะแนน
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน ให้เป็นไปตามแบบการประเมิน ที่แนบแบบการประเมินโครงงาน
โรงเรียน.......................................................................................................................
สพท............................................................................................................................
ลงชื่อ............................................................กรรมการ
( )
5.เกณฑ์การให้คะแนน
คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกผู้ที่ได้รับคะแนน ตามเกณฑ์ดังนี้
ร้อยละ 80 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
6.คณะกรรมการตัดสิน
6.1 คณะกรรมการจำนวน 3 ชุด ๆ ละ 5 คน
6.2 คณะกรรมการชุดที่ 1 ตัดสินชั้น ป.1-ป.6 คณะกรรมการชุดที่ 2 ตัดสินชั้นม.1-ม.3 ชุดที่ 3
คณะกรรมการชุดที่ 3 ตัดสินชั้น ม.4 - ม.6
6.3 คุณสมบัติ
6.3.1 พระสงฆ์ที่มีความรู้เกี่ยวกับโครงงานคุณธรรม
6.3.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและมาจากระดับชั้นที่เข้าประกวดที่มี
ความรู้เรื่องโครงงานคุณธรรม
6.3.3 ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีความรู้เกี่ยวกับโครงงานคุณธรรม
6.3.4ให้คณะกรรมการบันทึกข้อคิดเห็นการตัดสินประกอบการพิจารณา
7. สถานที่
ควรมีห้องสำหรับจัดการแข่งขัน 3 ห้อง หรือรองรับจำนวนโครงงานที่ส่งเข้าประกวด
หมายเหตุ
1. ทีมที่ได้คะแนนลำดับที่ 1-3 จะได้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศ
2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าสิ้นสุด3. การประกวดภาพยนตร์สั้น
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนระดับชั้น (ม.1- 6)
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 5 คน
2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขัน
- ระดับชั้น ม. 1-6 จำนวน 1 ทีม ทีมละ 5 คน
3. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนทีมละ 2 คน
3.2 ลักษณะงาน: ภาพยนตร์สั้นด้วยกล้องวีดีโอดิจิตอล ภายใต้หัวข้อเกี่ยวการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
3.3 กติกา และเงื่อนไข :
ผู้จัดทำผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้น ม.1- 6 และ
ต้องเรียนอยู่ ในโรงเรียนเดียวกัน
ทีมผู้จัดทำประกอบด้วยหัวหน้าทีมและผู้ร่วมทีม ไม่เกิน 5 คน
ส่งภาพยนตร์สั้น เข้าประกวดได้ทีมละ 1 เรื่อง
ความยาวประมาณ 5 7 นาที
ส่งแผ่น DVD ที่บันทึกผลงานภาพยนต์และแนบบทภาพยนตร์ประกอบ
จำนวน 2 ชุด ให้คณะกรรมการก่อนการแข่งขัน 2 สัปดาห์
ภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นใหม่โดยไม่เคยส่ง
ประกวด หรือ ได้รับรางวัล หรือเผยแพร่ออกสู่สาธารณะชนทางสื่อใด ๆ มาก่อน
3.4 การส่งผลงาน : ส่งผลงานไปที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นตัวแทนระดับภาค
3.5 ระยะเวลาส่งผลงาน : ก่อนงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ประจำปี 2552 อย่างน้อย 2 สัปดาห์
3.6 ส่งตัวแทน 3 คนนำเสนอผลงานและเบื้องหลังการถ่ายทำในวันประกวดไม่เกิน 12 นาที

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 ความสมบูรณ์และการทำหน้าที่ของภาพยนตร์ (Film Functions) 15 คะแนน 4.2 แก่นเรื่อง (Theme) (ความสมบูรณ์สอดคล้องของเนื้อหาตามกรอบเรื่อง) 25 คะแนน
4.3 เทคนิคของภาพยนตร์ (เช่น การจัดภาพ มุมกล้อง การเก็บภาพ การตัดต่อ) 20 คะแนน
4.4 บทภาพยนตร์ 10 คะแนน
4.5 ระบบเสียง ระบบภาพ มีความสัมพันธ์ เสียงชัดเจน 15 คะแนน
4.6 การนำเสนอผลงาน 15 คะแนน
5. คะแนนเกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกผู้ที่ได้รับคะแนน ตามเกณฑ์ดังนี้
ร้อยละ 80 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
6.. คณะกรรมการตัดสิน
6.1 จำนวน 5 คน
6.2 คุณสมบัติ
6.2.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ที่มีความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรม
6.2.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่มีความรู้เกี่ยวกับ
การทำภาพยนตร์
6.2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานอื่นที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี/บทภาพยนตร์
6.2.4ให้คณะกรรมการบันทึกข้อคิดเห็นการตัดสินประกอบการพิจารณา
7. สถานที่
1. ห้องที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องฉาย Projector
2. มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หมายเหตุ
1. ทีมที่ได้คะแนนลำดับที่ 1-3 จะได้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศ
2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าสิ้นสุด

4. การประกวดละครคุณธรรม
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนระดับชั้น (ม.1- 6)
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันเป็นทีมผสม ทีมละ 15-20 คน
2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขัน
- ระดับชั้น ม. 1-6 จำนวน 1 ทีม
3. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขันไม่เกิน 20 คนพร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนทีมละ 2 คน ล่วงหน้าก่อน
วันแข่งขันอย่างน้อย 10 วัน
3.2 เป็นละครที่มีเนื้อหาสาระการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต
3.3 อุปกรณ์ประกอบการแสดงให้เตรียมมาเองและสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง
3.4 องค์ประกอบและบรรยากาศในการแสดงเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อเรื่องโดย
- ใช้เสียงจริงในการแสดงสด (ไม่มีการอัดเทปบันทึกเสียงของผู้แสดง )
- เวลาในการแสดง ไม่เกิน 15 นาที
- เวลาในการจัดฉาก/เตรียมอุปกรณ์ไม่เกิน 7 นาที
- ให้เตรียมเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับบทและเนื้อหา
- ให้มีดนตรีและเพลงประกอบการแสดงโดยผู้แสดงเตรียมมาเอง
- ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาในปัจจุบัน
4. เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน)
- การแสดงท่าทางประกอบสมบทบาท 20 คะแนน
- เนื้อหาสอดคล้องกับคุณธรรม มีแง่คิดคติสอนใจ 30 คะแนน
- อุปกรณ์ประกอบมีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง 20 คะแนน
- การแต่งกายเหมาะสมตามบท 15 คะแนน
- ดนตรีและเพลงเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง 15 คะแนน
หมายเหตุ แสดงละครเกินเวลาที่กำหนด 5 นาที ตัด 1 คะแนน เกินเวลา 6-10 นาที ตัด 2 คะแนน
เกินเวลามากกว่า 10 นาทีตัด 5 คะแนน


5. เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกผู้ที่ได้รับคะแนน ตามเกณฑ์ดังนี้
ร้อยละ 80 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
6.. คณะกรรมการตัดสิน
6.1 จำนวน 5 คน
6.2 คุณสมบัติ
6.2.1 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ที่มีความรู้เรื่องละครและคุณธรรม
6.2.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที่มีความรู้เรื่องการละคร
6.2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานอื่นที่มีความรู้เกี่ยวกับละคร
6.2.4 คณะกรรมการตัดสินที่เป็นครูให้มาจากครูที่ทำการสอนในช่วงชั้นนั้น
6.2.5ให้คณะกรรมการบันทึกข้อคิดเห็นการตัดสินประกอบการพิจารณา
7. สถานที่
สถานที่ใช้แข่งขันควรมีเวที สถานที่กว้าง (ห้องประชุมใหญ่) ที่มีอุปกรณ์ประกอบ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ที่สามารถนำมาประกอบการแสดงที่ผู้เข้าประกวดไม่สามารถนำมาได้
หมายเหตุ
1. ทีมที่ได้คะแนนลำดับที่ 1-3 จะได้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศ
2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าสิ้นสุด

5. การประกวดละครประวัติศาสตร์
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียน ระดับชั้น (ป.1-6) และ (ม.1-6)
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันเป็นทีมๆ ละ 15-20 คน
2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขันแต่ละภาค
2.2.1 ระดับชั้น ป.1-6 จำนวน 1 ทีม
2.2.2 ระดับชั้น ม.1-6 จำนวน 1 ทีม
3. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ส่งรายชื่อโรงเรียน นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนทีมละ 2 คน
3.2 เป็นละครที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ที่แสดงถึงความเสียสละ รักชาติและ
สามัคคี
3.3 ให้ส่งเค้าโครงเรื่องและขอบข่ายการดำเนินเรื่องให้กับกรรมการล่วงหน้า
ก่อนการแข่งขัน 2 สัปดาห์
3.4 องค์ประกอบและบรรยากาศในการแสดงเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อเรื่องโดย
- ใช้เสียงจริงในการแสดงสด (ไม่มีการอัดเทปบันทึกเสียง )
- ถ้ามีระบำต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง
- ให้เตรียมเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับบทและเนื้อหา
- เวลาในการแสดง ไม่เกิน 30 นาที
- เวลาในการจัดฉาก/ เตรียมอุปกรณ์ไม่เกิน 7 นาที
- ให้มีดนตรีและเพลงประกอบการแสดงโดยผู้แสดงเตรียมมาเอง
- ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาที่ส่งเข้าประกวด
หมายเหตุ 1. ห้ามนำพลุหรืออุปกรณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเวทีมาใช้
2. คณะกรรมการจะตัดสิทธิไม่ให้เข้าประกวด หากไม่มีคุณสมบัติตามกำหนด
3. หากแสดงเกินเวลา 5 นาที จะถูกตัดคะแนน 1 คะแนน แสดงเกิน 6-10 นาทีจะถูก
ตัด 2 คะแนน ถ้ามากกว่า 10 นาทีขึ้นไปจะถูกตัด 6 คะแนน4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 ความสัมพันธ์สอดคล้องของเนื้อเรื่องทางประวัติศาสตร์
ที่แสดงถึงความเสียสละ รักชาติ และสามัคคี 20 คะแนน
4.2 การแสดงบุคลิกท่าทางตัวละครเหมาะสมตามบทบาท 20 คะแนน
4.3 เพลงที่ใช้ประกอบสัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง 20 คะแนน
4.4 การแต่งกายเป็นไปตามลักษณะของเรื่อง 10 คะแนน
4.5 บรรยากาศและอุปกรณ์การแสดงเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง 10 คะแนน
4.6 แสดงครบตามเวลาที่กำหนด 10 คะแนน
5. เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกผู้ที่ได้รับคะแนน ตามเกณฑ์ดังนี้
ร้อยละ 80 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
6. คณะกรรมการในการตัดสิน
6.1 คณะกรรมการจำนวน 2 ชุด ๆ ละ 5 คน
6.2 คณะกรรมการชุดที่ 1 ตัดสินชั้น ป.1-ป.6 และคณะกรรมการชุดที่ 2 ตัดสินชั้นม.1-ม.6
6.2 คุณสมบัติ
6.2.1 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ที่มีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์
6.2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานอื่นที่มีความรู้เรื่องการละคร/ประวัติศาสตร์
6.2.3 ให้คณะกรรมการบันทึกข้อคิดเห็นการตัดสินประกอบการพิจารณา
6.2.4 คณะกรรมการตัดสินที่เป็นครูให้มาจากครูที่ทำการสอนในช่วงชั้นนั้นๆ
7. สถานที่
สถานที่ใช้แข่งขันควรมีเวที สถานที่กว้าง (ห้องประชุมใหญ่)ที่มีอุปกรณ์ประกอบ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ที่สามารถนำมาประกอบการแสดงที่ผู้เข้าประกวดไม่สามารถนำมาได้
หมายเหตุ
1. ทีมที่ได้คะแนนลำดับที่ 1-3 จะได้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศ
2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าสิ้นสุด
6. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียน ระดับชั้น (ป. 1-3) , (ป.4-6) , (ม.1-3) และ (ม.4-6)
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภทบุคคล
2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขัน
ป. 1-3 จำนวน 1 คน
ป. 4-6 จำนวน 1 คน
ม. 1-3 จำนวน 1 คน
ม. 4-6 จำนวน 1 คน
3. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
1. ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนจำนวน 1 คน ต่อระดับชั้น
2. นิทานที่ใช้ประกวดจะต้องมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และมีคติสอนใจ
3. กำหนดให้ผู้เข้าประกวดเล่านิทานโดยใช้เครื่องเสียงจากส่วนกลาง
4. ให้ผู้เข้าประกวดใช้สื่อประกอบขณะเล่านิทานโดยจัดเตรียมมาเอง
5. ผู้เข้าประกวดสามารถใช้เพลงประกอบการเล่าได้ (ผู้เข้าประกวดหามาเอง)
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
เวลาที่ใช้ในการประกวด ป.1-3 ใช้เวลา 5 นาที
ป.4-6 ใช้เวลา 6 นาที
ม.1-3 ใช้เวลา 7 นาที
ม.4-6 ใช้เวลา 8 นาที
- บุคลิกภาพ 10 คะแนน
- เนื้อหาสาระเน้นคุณธรรม จริยธรรม มีข้อคิด คติเตือนใจ 30 คะแนน
- ใช้ภาษาถูกต้องตามอักขระและความต่อเนื่องในการเล่า 20 คะแนน
- น้ำเสียง และลีลาท่าทางประกอบ 20 คะแนน
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การใช้สื่อ อุปกรณ์ประกอบเหมาะสม 10 คะแนน
- ใช้เวลาตามกำหนด 5 คะแนน
หมายเหตุ เล่านิทานเกินเวลาที่กำหนด 3 นาที ตัด 1 คะแนน เกินเวลา 4-5 นาที ตัด 2 คะแนน
เกินเวลามากกว่า 6 นาทีตัด 4 คะแนน
5. เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกผู้ที่ได้รับคะแนน ตามเกณฑ์ดังนี้
ร้อยละ 80 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
6. คณะกรรมการในการตัดสิน 3-5 คน
6.1 คณะกรรมการจำนวน 4 ชุด ๆ ละ 5 คน
6.2 คณะกรรมการชุดที่ 1 ตัดสินชั้น ป.1-ป.3 คณะกรรมการชุดที่ 2 ตัดสินชั้น ป.4.-ป.6
คณะกรรมการชุดที่ 3 ตัดสินชั้น ม.1-ม.3 คณะกรรมการชุดที่ 4 ตัดสินชั้น ม.4-ม.6
6.3 คุณสมบัติ
6.2.1 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ที่มีความรู้เรื่องนิทานคุณธรรมและมาจาก
ระดับชั้นที่เข้าประกวด
6.2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานอื่นที่มีความรู้เกี่ยวกับทักษะการเล่านิทาน/ภาษา
6.2.3ให้คณะกรรมการบันทึกข้อคิดเห็นการตัดสินประกอบการพิจารณา
7. สถานที่
สถานที่ใช้แข่งขันควรเป็นเวที หรือห้องประชุมขนาดใหญ่ที่มีเครื่องขยายเสียง
หมายเหตุ
1. ทีมที่ได้คะแนนลำดับที่ 1-3 จะได้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศ
2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าสิ้นสุด
7. การประกวดมารยาทไทย
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนระดับชั้น (ป.1-3), (ป. 4-6), (ม.1-3) และ (ม.4-6)
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภททีม ๆ ละ 2 คน
2.2 ผู้แข่งขันจะต้องเป็นทีมผสม ชาย 1 หญิง 1 ยกเว้นถ้าเป็นโรงเรียนชายล้วน หรือ หญิงล้วน อนุโลมให้เป็นทีมชาย /หญิง ทั้งหมดได้
1. ระดับชั้นป. 1-3 จำนวน 1 ทีม
2. ระดับชั้นป. 4-6 จำนวน 1 ทีม
3. ระดับชั้นม. 1-3 จำนวน 1 ทีม
4. ระดับชั้นม. 4-6 จำนวน 1 ทีม
3. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ต่อ1 ทีม
3.2 รายละเอียดการแข่งขัน
1. ท่าบังคับ ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องปฏิบัติ
-กราบเบญจางคประดิษฐ์
-ถวายบังคม หรือ การรับพระราชทานสิ่งของ
2. ท่าเลือก ผู้เข้าประกวดจะจับสลากเลือกประกวด 2 ท่า
-กราบศพ (ศพเด็ก, ศพผู้สูงอายุ, ศพพระ)
-กราบผู้ใหญ่
-รับของจากผู้ใหญ่ (ผู้ใหญ่ยืน, ผู้ใหญ่นั่งพื้น, ผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้)
-ส่งของให้ผู้ใหญ่
-ถวายคำนับ
-ไหว้ 5 ระดับ
( ท่าเลือก ในการจัดประกวดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตามความเหมาะสม และควรเปิดให้เข้าชมการประกวด )
3. ท่าเลือก กำหนดให้ผู้เข้าประกวดระดับชั้นป.1-ม.3 เข้าประกวดโดยการจับสลากชื่อท่า
มารยาทในการเข้าประกวดได้เลย แต่ ม.4-ม.6 ประกวดท่าเลือกจากสถานการณ์ที่
กำหนดในใบสลาก
4. วิธีการประกวดผู้เข้าประกวดจะต้องเข้าประกวดพร้อมกันทั้งชายหญิง
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 ความถูกต้องสวยงาม 25 คะแนน
4.2 ความพร้อมเพรียง 25 คะแนน
4.3 การแต่งกาย 25 คะแนน
4.4 บุคลิกภาพ 25 คะแนน
5. เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกผู้ที่ได้รับคะแนน ตามเกณฑ์ดังนี้
ร้อยละ 80 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
6. คณะกรรมการ
6.1 คณะกรรมการจำนวน 4 ชุด ๆ ละ 5 คน
6.2 คณะกรรมการชุดที่ 1 ตัดสินชั้น ป.1-ป.3 คณะกรรมการชุดที่ 2 ตัดสินชั้น ป.4.-ป.6
คณะกรรมการชุดที่ 3 ตัดสินชั้น ม.1-ม.3 คณะกรรมการชุดที่ 4 ตัดสินชั้น ม.4-ม.6
6.3 คุณสมบัติ
6.3.1 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ที่มีความรู้เรื่องมารยาทไทย
6.3.2 ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานอื่นที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องมารยาท
6.3.3 ให้คณะกรรมการบันทึกข้อคิดเห็นการตัดสินประกอบการพิจารณา
7. สถานที่
สถานที่ประกวด ควรเป็นห้องที่มีโต๊ะหมู่บูชา พระบรมฉายาลักษณ์ และพระบรมรูป พร้อมทั้งอุปกรณ์ในการประกวด สำหรับจัดการแข่งขัน 4 ห้อง (ควรเป็นห้องจริยะ)

หมายเหตุ
1. ทีมที่ได้คะแนนลำดับที่ 1-3 จะได้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศ
2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าสิ้นสุด

สรุปกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชื่อกิจกรรม ระดับชั้น
ประเภท
รวม
ป.1-ป.3 ป.4- ป.6 ม.1- ม.3 ม.4- ม.6
1.การแข่งขันรวม ศิลป์สร้างสรรค์ / / / / ทีม 4
2.การแข่งขันวาดภาพระบายสี / / / / เดี่ยว 4
3.จิตรกรรมไทยประเพณี - - / / เดี่ยว 2
4.จิตรกรรมไทยเอกรงค์ / / เดี่ยว 2
5.ภาพปะติด / / / - ทีม 2 คน 3
6.การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว / / / / ทีม 3 คน 4
7.การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย / / ทีม 2
8.การแข่งขันดนตรีไทย / / ทีม 2
9.การประกวดขับขานประสานเสียง - / / / ทีม 3
10.การแข่งขันดนตรีลูกทุ่ง - - / ทีม 1
11.การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง / / / เดี่ยว 3
12.การแข่งขันร้องเพลงไทยสากล / / / เดี่ยว 3
13.รำวงมาตรฐาน - / / / ทีม 3
14.นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ - / / / ทีม 3
15.นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ - / / / ทีม 3
16.เล่าเรื่องตลก / / เดี่ยว 2
17.การแสดงตลก - / ทีม 1
18.การแสดงมายากล - / ทีม 1
19.การประกวดละครโรงเล็ก / / ทีม 2
รวมทุกรายการ 48


การแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
- เป็นนักเรียนระดับชั้น ป. 1 ป.3
- เป็นนักเรียนระดับชั้น ป. 4 ป.6
- เป็นนักเรียนระดับชั้น ม. 1 ม.3
- เป็นนักเรียนระดับชั้น ม. 4 ม.6
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันเป็นทีมๆ ละ 3 คน สมาชิกในทีมเป็นนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี 2552 ในด้านวาดภาพระบายสี และเทคนิคการใช้สี
2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขัน
2.2.1 ระดับชั้น ป. 1 ป.3 จำนวน 1 ทีม
2.2.2 ระดับชั้น ป. 4 ป.6 จำนวน 1 ทีม
2.2.3 ระดับชั้น ม. 1 ม.3 จำนวน 1 ทีม
2.2.4 ระดับชั้น ม. 4 ม.6 จำนวน 1 ทีม
3. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมตั้งชื่อทีม
3.2 ให้นักเรียนวางแผนร่วมกันเพื่อวาดภาพตามหัวข้อที่กำหนด (แจ้งในวันแข่งขัน)
3.3 การวาดภาพให้ใช้ความสามารถทั้งด้านการวาดภาพระบายสี และเทคนิคการใช้สี อุปกรณ์ผู้เข้าแข่งขั้นเตรียมมาเอง
3.4 เวลาในการวาดภาพ 3 ชั่วโมง
3.5 ขนาดกระดาษ 30 x 44 นิ้ว
3.6 ใช้สีหรือวัตถุที่ทำให้เกิดสี ไม่ต่ำกว่า 2 ชนิด เช่น สีฝุ่น สีผสมอาหาร ฯลฯ
3.7 สมาชิกในทีมจะอยู่โรงเรียนเดียวกันหรือคนละโรงเรียนก็ได้ แต่ต้องเป็นผู้ที่เคยเข้าแข่งขันแล้วผ่านการคัดเลือกในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2552 ทั้ง 3 คน
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
- ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
- ความสวยงาม ความสมบูรณ์ของรูปทรง 20 คะแนน
- ความสอดคล้องของภาพกับหัวข้อที่กำหนด 20 คะแนน
- ความสมบูรณ์และการจัดองค์ประกอบของภาพ 20 คะแนน
- เทคนิคการใช้สี 20 คะแนน


5. เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ70 - 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 - 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
6. คณะกรรมการในการตัดสิน 3-5 คน จากผู้ที่มีความรู้ความสามารถตรงตามสาระ
หมายเหตุ - ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
- ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดลำดับ 1-3 ระดับภาค ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ

การแข่งขันวาดภาพระบายสี
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
- นักเรียนระดับชั้น ป. 1- ป.3
- นักเรียนระดับชั้น ป. 4- ป.6
- นักเรียนระดับชั้น ม. 1- ม.3
- นักเรียนระดับชั้น ม. 4- ม.6
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 ประเภทบุคคล
2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขัน
- ระดับชั้น ป. 1- ป.3 จำนวน 1 คน
- ระดับชั้น ป. 4- ป.6 จำนวน 1 คน
- ระดับชั้น ม. 1- ม.3 จำนวน 1 คน
- ระดับชั้น ม. 4- ม.6 จำนวน 1 คน
3. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
3.2 หลักเกณฑ์การแข่งขัน
1) วัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง
- ระดับชั้น ป. 1- ป.3 กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 11 x 15 ใช้สีไม้
- ระดับชั้น ป. 1-ป. 3 กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 11 x 15 ใช้สีชอล์คน้ำมัน
- ระดับชั้น ม. 1- ม.3 กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 15 x 22 ใช้สีโปสเตอร์
- ระดับชั้น ม. 4- ม.6 กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 15 x 22 ใช้สีน้ำ
2) หัวข้อในการวาดภาพ คณะกรรมการกำหนดให้ในวันแข่งขัน
3) ไม่อนุญาตให้นำต้นฉบับขึ้นมาด