:D

เสื้อร้านพี่ฟา นะค่ะ

เพิ่งได้รับของวันนี้เอง ใหม่กิ๊ก มือ1ค่ะ

ฟรีไซส์จ้ะ ยาว27 น้า

แถมเข็มขัดรูปดาวสุดคูลล ด้วยนะค่ะ

ซื้อมา390รวมส่ง

SALE 290-. รวมส่งจ้ะ

 • ชอบ

แถมเข็มขัดแบบในรูปนี้นะค่ะ

 • ชอบ

กระเป๋าทรงขนมจีบ สุดฮ๊อตฮิตในตอนนี้

เพิ่งซื้อมายังไม่ได้ใช้งานเลยค่ะ

ขอส่งต่อที่ 250 -.

 • ชอบ

กระเป๋า นารายา ของแท้จากช้อปจร้า

อันนี้เป็นรุ่นใหม่ด้วยค่ะ

ซื้อมายังไม่เคยหิ้วออกจากบ้านเลยน้า ไม่มีตำหนิจร้าราคา SALE 220 -. ค่ะ

 • ชอบ

กระเป๋าสะพายใบใหญ่สีน้ำตาล จุของได้เยอะมากๆเลยค่า

มีบาดแผลตรงสายสะพายขาดนิดนุง ค่ะ


ปล่อยที่ 180-.

 • ชอบ

กระเป๋าสตางค์ CHANEL COP. ซื้อมา 550 ค่ะ

ใบนี้สภาพภายนอกยังใหม่เอี่ยมมากค่ะ

มีตำหนิ ตรงเพชรหลุดไปหนึ่งเม็ด

และมีบาดแผลตรง ช่องใส่เหรียญขาดค่ะ


ขอส่งต่อที่ 120 ค่ะ

 • ชอบ

สภาพ 100% ไม่มีตำหนิสักกะนิดจร้า

149-.

 • ชอบ

สภาพ 100% ไม่มีตำหนิเลยค่า

149-.

 • ชอบ

สภาพ 100% ไม่มีตำหนิเลยค่า

149-.

 • ชอบ

สกินนี่ 7 ส่วน เอวกระดุม สีดำ ค่ะ

ซื้อมายังไม่เคยใส่แม้แต่ครั้งเดียว อิอิ


ไซส์ xxxxl เอว 38 สะโพก 44-45 ค่ะ


ซื้อมา350 ขอปล่อยต่อที่

(( 290 -. ))

 • ชอบ

มีรอยเปื้อนนิดหน่อยค่ะ ขอส่งต่อที่ 100-.

 • ชอบ

ก ร ะ เ ป๋ า P R A D A ( ก๊ อ ป เ ก ร ด A ค่ ะ )

ใ ช้ ไ ป ไ ม่ กี่ ค รั้ ง ส ภ า พ ทุ ก อ ย่ า ง ยั ง ใ ห ม่ ค่ ะ

มี บ า ด แ ผ ล เ ล็ ก ๆ ต ร ง ร อ ย เ ปื้ อ น ด้ า น ห ลั ง ค่ ะ

ใ บ นี้ ซื้ อ ม า แ พ ง เ ห มื อ น กั น แ ต่ แ ม่ ค้ า ข อ ป ล่ อ ย ที่

(( 450-.))

SALE 350-.

 • ชอบ

ก ร ะ เ ป๋ า ตั ง D I O R มื อ ส อ ง ก๊ อ ป เ ก ร ด A ค่ ะ

ส ภ า พ ใ ห ม่ ค่ ะ

มี บ า ด แ ผ ล ถ ล อ ก เ ล็ ก น้ อ ย ต ร ง ด้ า น ห น้ า

ร า ค า เ ดิ ม (( 250-. ))

S A L E !! - - > > 2 3 0 -

 • ชอบ

ก ร ะ เ ป๋ า ส ะ พ า ย ข้ า ง ใ บ ย่ อ ม ยี่ ห้ อ คั ล เ ล อ ฟู ล

ใ บ นี้ มั่ ย เ ค ย ผ่ า น ก า ร ใ ช้ ง า น เ ล ย ค่ ะ

ซื้ อ ม า ยั ง ไ ง อ ยู่ ที่ เ ดิ ม .. อิ อิ

ส ภ า พ ดี ค่ ะ

ร า ค า เ ดิ ม (((( 130-. ))))

S A L E !! - - > > 1 0 0 -.

 • ชอบ

ก ร ะ เ ป๋ า คิ ต ตี้

มี ตำ ห นิ ต ร ง ส า ย ก ร ะ เ ป๋ า เ ปื้ อ น นิ ด ห น่ อ ย

ร า ค า (( 180-. ))S A L E !! - - > > 1 0 0 -.

 • ชอบ
 • ชอบ
:D
 • ชอบ
:D
 • ชอบ

ส อ บ ถ า ม กั น ไ ด้ จ ร้ า

^^

 • ชอบ
:D
 • ชอบ