บัญชีรายชื่อข้าราชการ อันดับ 3 หรือเทียบเท่า (รุ่นที่ 1)
แนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่ 7 /2552
ลำดับ ชื่อ - ชื่อสกุล ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
1 นางกชพร ตุณสุวรรณ ศึกษานิเทศก์/สพท.กส.2
2 นายสันติ ภูสงัด ศึกษานิเทศก์/สพท.กส.2
3 นางทับทิม พรพนม ครู โรงเรียนโนนสูงวิทยา
4 นางเพียงนุช มูลสาร ครู โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง
5 นางพิศมัย ฐานวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านดงน้อย
6 นางอลอน หงสกุล ครู โรงเรียนหัวนาคำจรูศิลป์
7 อมรรัตน์ อิ้งจะนิล ครู โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
8 นางสุพรรณี วงศ์สินธุ์ ครู โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม
9 นางสุภาพร ภูผิวคำ ครู โรงเรียนบ้านกุดสังข์
10 นางชิณารัตน์ ฉายผุด ครู โรงเรียนบ้านกุดสังข์
11 นางพิสมัย ภูสมนึก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร
12 นางสมศรี รัตนแสง ครู โรงเรียนนาค้อวิทยาคม
13 นางกรุณา เสนฤทธิ์ ครู โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
14 นางประไพ เสนฤทธิ์ ครู โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม
15 นายประนุต เหมกุล ครู โรงเรียนนางามแก่นลำดวน
16 นางอรวรรณ ชมดง ครู โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
17 นางจุฑารส เหล่านุกูล ครู โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
18 นายมังกร ดอนกระสินธุ์ ครู โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์
19 นางนวลมณี ภูกองไชย ครู โรงเรียนนางามแก่นลำดวน
20 นางสาวละมุล แก้วผล ครู โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์
21 นางจรัสศรี วรรณพิมพ์ ครู โรงเรียนสว่างกิจวิทยา
22 นางพนมพร วงษ์วอน ครู โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม
23 นางศุภพร ฤทธิโคตร ครู โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม
24 นายอัมพร นาคสุนทร ครู โรงเรียนป่าหวายศึกษา
25 นางจุฑาภรณ์ อันสุรีย์ ครู โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์
26 นายประเทือง เลื่อมใส ครู โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา
27 นางนพวรรณ สาระฆัง ครู โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม
บัญชีรายชื่อข้าราชการ อันดับ 3 หรือเทียบเท่า (รุ่นที่ 1)
แนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่ 7 /2552
ลำดับ ชื่อ - ชื่อสกุล ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
28 นางรำพึง สิริวาลย์ ครู โรงเรียนดงบังวิทยา
29 นายทรงศักดิ์ ภูเก้าแก้ว ครู โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม
30 นางอุ่นเรือน ช่างนอก ครู โรงเรียนโนนสูงวิทยา
31 นางอมรรัตน์ นิราราช ครู โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
32 นางชูศรี ภูมิสายดร โรงเรียนสว่างกิจวิทยา
33 นางศรมณี กุโรรัตน์ โรงเรียนสายปัญญาสมาคม
34 นางดวงใจ พัฒเพ็ง โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม
35 นางดารา ดาวดึงษ์ โรงเรียนหนองโนวิทยา
36 นายไพสิฐ ภิณพงษ์ โรงเรียนยางอุ้มวิทยาคาร
37 นายธีรพงษ์ พัฒเพ็ง โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม
38 นายสุวิทย์ เมิดไธสง โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม
39 นายวิภาคย์ หนูสาย โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม
40 นางมารศรี จุระยา โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม
41 นางสุภาภรณ์ ประทุมชาติ โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม
42 นางยุพาภรณ์ สุริสาร โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ว
43 นางวิเพ็ญศิลป์ บุญทองล้วน โรงเรียนยางคำวิทยาคาร
44 นายมงคล ภูแล่นคู่ โรงเรียนปอแดงวิทยา
45 นายศักดิ์ศิลป์ สีหาบุญมาก โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม
46 นายชำนาญ ทุมทุมา โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
47 นางธัญญศิริ สินธุโคตร โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์
48 นางแสงระวี ภูกองไชย โรงเรียนโนนสูงวิทยา
49 นายสมมิตร ธรรมโหร โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
50 นางกนิษฐา สาลี โรงเรียนดงบังวิทยา
51 นายสุรพงษ์ จันโทภาส โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา
52 นายสมหวัง ภูหัวดอน โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
53 นายภานุพงษ์ แสนกั้ง โรงเรียนหนองโนวิทยาคม
54 นายสวาท ภูอยู่เย็น โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม
ลำดับ ชื่อ - ชื่อสกุล ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
55 นายพิพัฒน์ ปานจันทร์ โรงเรียนดงบังวิทยา
56 นายสมเพียร เนื้อมั่น โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม
57 นายชัชวาลย์ สุริสาร โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ว
58 นายบุญฤทธิ์ อ่อนพรรณา โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว
59 นายสุเมธ สังข์เย็น โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
60 นายทวี ภูนาสูง โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม
61 นายเทวินทร์ ดีจรัส โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย
62 นางอารดิน แก่นจันทร์ โรงเรียนเนินลาดวิทยา
63 นางบังอร ชาวหนองแสน โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์
64 นายประดิษฐ์ ฤทธิโคตร โรงเรียนโคกคำวิทยา
65 นายสมบูรณ์ ภูสีเขียว โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
66 นางนภาพร ภูผาสุข โรงเรียนปอแดงวิทยา
67 นายวราพงษ์ ภูเมฆ โรงเรียนบ้านโคกศรี
68 นางนารี ภูสมมา โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
69 นางจารุณี ทวะชารี โรงเรียนดงบังวิทยา
70 นางสุภาพร ภูพุฒ โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
71 นายวรวุฒิ คุณเสส โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
72 นายสุภาพ ภูกองไชย โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา
73 นางสมบูรณ์ ณ กาฬสินธุ์ โรงเรียนประชารัฐศึกษา
นางศุภารมย์ ภูมาสี
3460700333534


นางบุญร่วม ลินลา
344o400670063


นางสุภัทร์ บุตรชา
3500900656905


นางรัศมี ภูงามแสง
3460800308311ชื่อ - สกุล

นายสมบูรณ์ อุดมนิวิ
3450101093285


นางกนกวรรณ รัตนพลที
3400200180984


นางเรณู ภูนายาว
5460700004863


นายวิรัตน์ ภูผาสุข
3460700389815ชื่อ - สกุล

นายวิรัตน์ ภูหงษ์
3461200067267


นางสารภี คำทุม
3101900399028


นางสงกรานต์ อินเอี่ยม
3461100015150


นายบุญมี ภูคงคา
3461200348169ชื่อ - สกุล

นายขวัญชัย นารคร
3460700854216


นางแย้ม ใจสู้ศึก
3461200255268


นางจินตนา ปรีดี
3469900047037


นางไพรวัลย์ อาญารักษ์
3461200139292ชื่อ - สกุล

นางสุมาลี โพธิสมัคร
3469900142544


นายจันทร์ คำทุม
3440660091625


น.ส.กัญจนา ประสงค์สุข
3410400530288


นางวาสนา คำก้อน
3460300408049ชื่อ - สกุล

นางขนิษฐา จิตศรัทธา
3460700184580


นายทรงไพบูลย์ พรรณอินทร์
3460800362145


นางนวพร อาจฤทธิ์
3460800370512


นายชิน หอมชื่น
3460700551256ชื่อ - สกุล

นายสุริยันต์ ภูผายาง
3460700140167


นายสวัสดิชัย เฉลิมแสน
3450100275975


นางสาวเวศ ไชยบุดดี
3440400427606


นางไพคิด ภูหัวไร่
3460701053875ชื่อ - สกุล

นายทรงพล สินธุไสย
3461200296681


นางสมทรง สุภาษี
3460300286857


นางทัศนีย์ ศรีแก้ว
3460700910761


นายวิชาญ ภูผิวคำ
3460700295489ชื่อ - สกุล

นายอำพร มีชัย
3461200319274


นางอุฤทธิ์ ไชยอำนาจ
5440700018091


นางมณีรัตน์ เสนฤทธิ์
3460800220995


นางศิริพร จำปารัตน์
3460700053426ชื่อ - สกุล

นางรัศมี บุญศรไชย
3460700986279


นางอัครพร จำรูญ
3460700065131


นายสุทัศน์ พิณรัตน์
3430100454136


นายทองแดง ภูมีศรี
3461200032277ชื่อ - สกุล

นางทองสุข เสนาฮาด
3461200348169


นางสำเริง การรัศมี
3460300164212


นางดวงจันทร์ มั่นคง
3400700008871


นางเปรี่ยม อินทร์เหล่าใหญ่
3461200319185ชื่อ - สกุล

นางกฤษณา ภูสมนึก
3460700497952


นายฉลอง วันดี
3460800336667


นายวุฒิโชค ปัจฉิมาชัย
3461300486890


นายเจริญ ภาระโข
3441000187935ชื่อ - สกุล

นายเทียนชัย สืบสำราญ
5460790041267


นายสมชาย ถุนพุฒดม
5670700021286


นางพิกุล เกษสัญชัย
3400900737892


นายอรุณ ไชยศรี
3460300469731ชื่อ - สกุล

นายชัยพฤกษ์ มูนเมืองแสน
3480300699191


นายนิยม สวัสดี
3460800043813


นางละเอียด ภูนิลวาลย์
3460600127479


นายศิริวัตร ทิ้งแสน
3460700052101ชื่อ - สกุล

นางดาวรุ่ง ไชยศรี
3460700467735


นายประมวล พันธรักษ์พงษ์
3460700830333


นายวินัย ภูสง่า
3460700046349


นายสุภาพ ภูอุ้ม
3460700632302ชื่อ - สกุล

นางอรวรรณ แก้วแกมเกษ
3449900348665


นางสมร ศรีธรรมสาร
5460490040635


นางปิยะพร กึกก้อง
3460700133420


นางอัญชลี พงษ์นภิส
3460700322575ชื่อ - สกุล

นายวสันต์ กิจชัยสกุลฤทธิ์
3180600085272


นางวิยะดา ศิริเดช
3400101688581


นางภาวดี เรืองสุวรรณ
5460190010093


นายสมคิด ภูเหิน
3460700512871ชื่อ - สกุล

นายวุฒิศักดิ์ นนทะแสน
3460300276568


นายคมเพชร ภูครองหิน
3460700003828


นายเทวินทร์ อาญารักษ์
3461200139284


นางอมร ภูตีกา
3440600335772ชื่อ - สกุล

นางสาวประคอง ภูลายยาว
4406700986694


นายพงษ์สาคร บ่อคำเกิด
3410400941938


นายเกียรติ วงษาเกษ
3309901100196


นายอาคม แสงบุญเกิด
3461100086189ชื่อ - สกุล

นายสุวัฒน์ ภูพาที
3460300001020


นายทรงศักดิ์ ทะรังศรี
3460700605631


นายประพิทธิ์ โยมศรีเคน
3460100083774


นางมัลลิกา เชยชัยภูมิ
3460700624491ชื่อ - สกุล

นายทรงศิลป์ ภูนาคเกี้ยว
3460700474073


นายวิชัย พาเรือง
3311000959971


นายวีรพงษ์ ภูจิตรน้ำ
3460800077653


นายสมัย ธรรมเกตุ
3461200418647ชื่อ - สกุล

นายชำนาญ ชาภูคำ
3440700054427


นายชัยชนะ บุญโชติ
3406800065159


นายนันท์ ฝากฟ้าดิน
3440400550386


นายชาติชาย เนื่องโนราช
3440400001943ชื่อ - สกุล

นางวิภาพร ผลเรือง
3460700097598


นางฮงศิริ หาวิเศษ
3449900361084


นางสุพรรณา ปานจันทร์
3440400463017


นายวาสนา พลขยัน
3460600311946ชื่อ - สกุล

นางนวรัตน์ ลูกอินทร์
3330400894752


นายสว่าง ไชยคำภา
3460300371781


นายชัด ชื่นนิรันดร์
3460100482679


นางอังคณา มิมาชา
3460700036921ชื่อ - สกุล

นางแสงเทียน ดีรักษา
3460800125496


นางศรีประจันทร์ ประคำทอง
3460700936646


 • ชอบ

นายประยูร ภูผิวคำ


นายสมศักดิ์ พรมเกษ


นายปรเมษฐ์ ไผ่ฤทธิ์


นายสมพร คำภิรมย์


นายสุทัศน์ เพียงแก้ว

 • ชอบ

นายศรายุทธ เชื้ออัน
นายวิโรจน์ ค้อไผ่
นายสมเกียรติ ลาภบุญเรือง
นายบุญกว้าง สุภาษี
นางอุบลรัตน์ ประชานิติกุล
34607009670111นางจิรารักษ์ สิงขาพา
3460700983695นายศิระ ชะอินทร์วงศ์
3461200469292นายธรณินทร์ ศรีพุทธา
3400900487217นายสมพร นาสวาสดิ์
นางสาวระลึก ภูปะแป้ง
นายประณต บุญศรไชย
นายเกรียงไกร ราชสำเภา
นางอรทัย นนทฤทธิ์
นายสุรพล พงษ์หรรษา
นายปิยะกุล อุทโท
นางพันทิพา เวียงเพิ่ม
นายวีรพงษ์ มิตรภานนท์นางกาบแก้ว ธนบดีพิเชษฐ์
นางประคอง ถิตย์รัศมี
นางสาวบุญหนา ภูผาลี
นางสายสมร สุวรรณรินทร์
นางนิลุบล ภูเต้าทอง
นางพิสมัย โพนไพรสนฑ์
นางอุดมศรี ภาระกุล
นายสิทธิศักดิ์ ภูกองไชย
นายสุนิต โพธิ์พรม
นายลิขิต ภูน้ำย้อย
นายเดชา ยลวงศ์

 • ชอบ

1 นางจงกล ภูลวรรณ ครู ร.ร. โนนเขวาเหล่าใหญ ฯ
2 นางสุทธิรัตน์ วรชินา ครู ร.ร. ยางตลาดวิทยาคาร
3 นายนิคม วรรณพงษ์ ครู ร.ร. ยางตลาดวิทยาคาร
4 นางกรรณิการ์ ภูมิสายดร ครู ร.ร. พินิจราษฎร์บำรุง
5 นายวิญญู โพชัยศรี ครู ร.ร. โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา
6 นางสาวเจริญ คุ้มอักษร ครู ร.ร. ห้วยเม็กวิทยาคม
7 นายชารี ปะสาวะระ รอง ผอ.ร.ร. ชุมชนหนองหินวิทยาคาร
8 นางเจริญศรี บรรพต ครู ร.ร. หนองแวงบ่อแก้ว
9 นายสมรรถชัย ยลประสงค์ ครู ร.ร.บ้านหนองแซง
10 นางลำใย อุปัฌชาย์ ครู ร.ร. บ้านลาดสระบัว
11 นายอดุลย์ เสนาฮาด ครู ร.ร. ท่อนสังข์
12 นายทองสิน ภูสิงมุงคุณ ครู ร.ร. หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์
13 นางพวงเพชร ภูพลอย ครู ร.ร. หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์
14 นางสุภาภรณ์ สุริยะรัตนพรหม ครู ร.ร.หนองกุงราษฎร์วิทยา
15 นางจงกลนี มาพล ครู ร.ร.บ้านสาวิทยาสรรพ์
16 นางสุพัตรา คาวีวงศ์ ครู ร.ร. ผดุงราษฎร์วิทย์
17 นางสุกาจน์ดา รักพันธ์ ครู ร.ร.โนนสูงพิทยาคม
18 นางกนกพร ดีรักษา ครู ร.ร.โนนสะอาดราษฎร์อำนวย
19 นายไชยวุฒิ พิมพะสอน ครู ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร
20 นางสุภาพร พิมสอน ครู ร.ร.บ้านแกวิทยาคม
21 นางวารุณี เรืองศรี ครู ร.ร.นาอวนวิทยาสิทธิ์
22 นายบรรจงศักดิ์ อุปพงษ์ ครู ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร
23 นายอนุชิต สารผล ครู ร.ร. ยางเนียมพัฒนา
24 นางสาวสมพร เพียรตั้ง ครู ร.ร. ยางตลาดวิทยาคาร
25 นายอัฐพงษ์ ภูพานเพชร ครู ร.ร. ยางตลาดวิทยาคาร
26 นายวีระพงษ์ ภูอ่าง ครู ร.ร.ดงบังวิทยา
27 นางสุภาพร สิงห์ทอง ครู ร.ร.ท่าคันโทวิทยาคาร
28 นางจินดารัตน์ ปากแก้ว ครู ร.ร. หนองไผ่รัฐบำรุง
29 นายประสิทธิ์ ปากแก้ว ครู ร.ร. หนองไผ่รัฐบำรุง
30 นายเรืองศิลป์ เกียรติเจริญ ครู ร.ร.พินิจราษฎร์บำรุง
31 นายประสาร แสงพระจันทร์ ครู ร.ร.วังลิ้นฟ้าวิทยาคม
32 นายวินุต ภูนาวัน ครู ร.ร.นาเชือกวิทยาสรรพ์
33 นายพละ ภูเนตร ครู ร.ร.โคกคำวิทยา
34 นางเสาวนีย์ โสภา ครู ร.ร. บ้านหนองแซง
35 นางนริศรา ภูสง่า ครู ร.ร.ห้วยยางดงวิทยา
36 นางพนาพร ภูจอมจิตร ครู ร.ร.ยางอู้มวิทยาคาร
37 นางคำกอง อุดมถิ่น ครู ร.ร.ผดุงราษฎร์วิทยา
38 นางสุภรณ์ นาถาดทอง ครู ร.ร. สำราญ - ประภาศรี
39 นางนิตยา นามวงศ์ ครู ร.ร.หนองหอไตรฯ
40 นางบุญโฮม ภูหงษ์ ครู ร.ร.หนองหอไตรฯ
41 นางสุจิตรา บุตรวงศ์ ครู ร.ร. บ้านแกวิทยาคม
42 นางบุญร่วม ภูโอบ ครู ร.ร.โคกก่องราษฎร์นุกูล
43 นางเสาวคนธ์ อิสละ ครู ร.ร.อุ่มเม่าวิทยา
44 นางพรประภา ปะระทัง ครู ร.ร.วัดบ้านดอนกลาง
45 นางคำผอง ยนต์ชัย ครู ร.ร.ดอนยานางศึกษา
46 นายบุญส่ง บำรุงศุภกุล ครู ร.ร.บ้านขามวิทยา
47 นางเพชรพันธุ์ สีหาโภช ครู ร.ร. หนองกุงราษฎร์
48 นายพงศ์พีระ แพงวาปี ครู ร.ร.คำแมดพิทยาสรรพ์
49 นายสมยศ กุลศรี ครู ร.ร.โนนสูงพิทยาคม
50 นางสุนิตรา ภูโอบ ครู ร.ร.ชุมชนกุดโดนวิทยาคม
51 นางสมพราว ภูกันดาร ครู ร.ร.ชุมชนกุดโดนวิทยาคม
52 นางลำใย อินทรวิเชียร ครู ร.ร.โพนสิมอนุเคราะห์
53 นางผุสดี วิชาเรือง ครู ร.ร.โพนสิมอนุเคราะห์
54 นายวีระยุทธ ภูชำนิ ครู ร.ร.เชียงสาศิลปสถาน
55 นางรัศมี ดลภักดี ครู ร.ร.บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์
56 นายสุรเดช วิชัยโย ครู ร.ร.ยางอู้มวิทยาคาร
57 นางสุพร จันทร์ประทักษ์ ครู ร.ร.ห้วยเม็กวิทยาคม
58 นางประภาศรี ภิรมณ์ ครู ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร
59 นายปัญญา สนองเดช ครู ร.ร.ท่าคันโทวิทยายน
60 นายไพรัตน์ จรทะผา ครู ร.ร.หนองบัวเสริมวิทยา
61 นางคำพอง ภูกันดาร ครู ร.ร.หนองอิเฒ่าวิทยา
62 นายอำนวย อะโน ครู ร.ร.ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา
63 นางสุมาลี อะโน ครู ร.ร.ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา
64 นายวสุวิต สีนวนแสง ครู ร.ร.บ้านเว่อวิทยานุกูล
65 นางบังอร ทิพย์อาสน์ ครู ร.ร. โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา
66 นายสมพร นาชัยฤทธิ์ ครู ร.ร.น้อยดอนข่าประชาสามัคคี
67 นางพรเพ็ญ โพนกองเส็ง ครู ร.ร.เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา
68 นางบริบูรณ์ ทำโท ครู ร.ร.หนองบัวคุรุรัฐปประชาสรรพ์
69 นางชุมพร คำเพราะ ครู ร.ร.ชุมชนบ้านป่าแดง
70 นางบัวทอง บุญมี ครู ร.ร.โคกเจริญวิทยา
71 นายปราโมทย์ ธรรมสินธุ์ ครู ร.ร.บ้านดงอังคะประชาสามัคคี
72 นายวรกาล จำปารัตน์ ครู ร.ร.บ้านแสนสุข
73 นายพัลลภ สุวรรณผา ครู ร.ร.บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์
74 นายรัตนศักดิ์ ภูเกิดพิมพ์ ครู ร.ร.คำไฮวิทยา
75 นายสนธยา บุตรราช ครู ร.ร.หนองไม้พลวงวิทยา
76 นายศราวุธ อันโนจารย์ ครู ร.ร.สำราญ - ประภาศรี
77 นายปราโมทย์ ตรีเหรา ครู ร.ร.ห้วยเม็กวิทยาคม
78 นางละเอียด นาคโทน ครู ร.ร.บ้านคำใหญ่
79 นายแสวง ห้าวจันทึก ครู ร.ร.คำใหญ่วิทยา
80 นายดำรง คงแสนคำ ครูร.ร.ดงสวรรค์อุดมมิตร
81 นางประนอม ศรีแก้วน้ำใส ครู ร.ร. ยางคำวิทยา
82 นางเสริมสุข ยลประสงค์ ครู ร.ร.บ้านหนองแซง
83 นางสาวสมพร โยธาฤทธิ์ ครู ร.ร.บ้านหนองแซง
84 นางบังอร เขตบุญไสย ครู ร.ร.ดอนยานางศึกษา
85 นางสมทรง พัดไธสง ครู ร.ร.โนนศิลาสว่างวิทย์
86 นางภัทรา พิราลัย ครู ร.ร.โนนศิลาสว่างวิทย์
87 นางกัลยา แก้วเหล่ายูง ครู ร.ร.บ้านชัยศรี
88 นางบัวบาน แสงพระจันทร์ ครู ร.ร.วังลิ้นฟ้าวิทยาคม
89 นางศิริลักษณ์ งามชื่น ครู ร.ร.หนองเม็กวิทยา
90 นางนิรมล ภูอยู่เย็น ครู ร.ร.นางามแก่นลำดวนวิทยา
91 นางนฤมล บุบผามาลา ครู ร.ร.คำใหญ่วิทยา
92 นางดารุณี เสนาวัง ครู ร.ร.ท่าเมืองสำราญวิทย์
93 นายชาลาสินธุ์ เจริญสรรพ์ ศึกษานิเทศก์
94 นางยุพิน ใจบุญ ครู ร.ร. สะอาดนาดีศิลาวิทย์
95 นายเรืองศิลป์ ดวงอุทา ครู ร.ร.ชุมชนหนองหินวิทยาคาร
96 นายสิงห์ แสงเจริญ ครู ร.ร. ไชยศรีเรืองวิทย์
97 นางกัลยา เลิศล้ำ ครู ร.ร. ชุมชนสามัคคีราษำร์บำรุง
98 นายเชิดชัย ภูเต้าทอง ครู ร.ร.โนนสูงพิทยาคม
99 นายสนิท ภูนิคม ครู ร.ร. นาบงวิทยา
100 นางจันทร์เพ็ญ เกียรติเจริญ ครู ร.ร.ผดุงราษฎร์วิทยา
101 นางสาวเมตตา ภูนาวัน ครู ร.ร.เชียงงามวิทยา
102 นางสำเนียง บุตรโพธิ์ ครู ร.ร.บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์
103 นายสกล ภูนิคม ครู ร.ร.หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์
104 นายสมภาร คามวัลย์ ครู ร.ร.ท่าเยี่ยมหนองเคล้าประชาสรรพ์
105 นางบุญญารัตน์ ค่ำคูณ ครู ร.ร.โนนศิลาสว่างวิทย์
106 นายเชาวเมนทร์ นระแสน ครู ร.ร. หลักด่านวิทยา
107 นายบุญเติม ภูแต้มนิล ครู ร.ร.บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์
108 นางกัญชฎา ภูหานาม ครู ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร
109 นายประภาส หน่อสุวรรณ ครู ร.ร.ท่าเมืองสำราญวิทย์
110 นายนรินทร์ พุดลา ครู ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร
 • ชอบ
:(
รายชื่อรุ่นนี้มอบแล้วที่เขต

รายชื่อผู้ได้เลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
รวม 91 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน เลขที่/2552
1 นายประเสริฐ ต้นสีนนท์ รอง ผอ./สพท.กาฬสินธุ์ เขต 2 113
2 นายอลงกต เชาว์พานิช ผอ.ร.ร.โนนสูงพิทยาคม 114
3 นายสวาท น้อยเสนา ผอ.ร.ร.นางามแก่นลำดวนวิทยา 115
4 นายนรากร เสนฤทธิ์ ผอ.ร.ร.หนองบัววิทยาเสริม 116
5 นายอภิเชษฐ์ พาลี ผอ.ร.ร.ดงสมบูรณ์ประชารัฐ 117
6 นายขวัญใจ อุดมรัตน์ ผอ.ร.ร.บ้านแกวิทยาคม 118
7 นายสุพล คำแหงพล ผอ.ร.ร.โคกเครือวิทยา 119
8 นายรชต ภูพานเพชร ผอ.ร.ร.บ้านหนองบัว 120
9 นายทักษิน เชื้อสูง ผอ.ร.ร.บ้านทรายทองวิทยาคม 121
10 นายฤทธิรงค์ นาถมทอง ผอ.ร.ร.โคกประสิทธิ์วิทยา 122
11 นายจรินทร์ สีโท ผอ.ร.ร.ไชยศรีเรืองวิทย์ 123
12 นายธีระพงษ์ โชติจำลอง ผอ.ร.ร.ท่อนสังข์วิทยา 124
13 นายอุดร เมืองฮาม ผอ.ร.ร.โคกเจริญวิทยา 125
14 นายทิพย์มงคล ภูขาว รอง ผอ.ร.ร.บ้านหนองบัว 126
15 นายธีระราช พงษ์หรรษา รอง ผอ.ร.ร.ปอแดงวิทยา 127
16 นายจรัญ สมภาร รอง ผอ.ร.ร.ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 128
17 นายทองสืบ แก้วทองหลาง รอง ผอ.ร.ร.โนนสูงวิทยา 129
18 นายไมตรี ศิลปแก่น รอง ผอ.ร.ร.หนองกุงศรีวิทยาคาร 130
19 นายทองดี แก้วภิรมย์ รอง ผอ.ร.ร.คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 131
20 นางสาวสุมาลัย ภูศิลาแทน รอง ผอ.ร.ร.คลองขามวิทยาคาร 132
21 นายเด่นพงษ์ บุตรสมบัติ รอง ผอ.ร.ร.บ้านแกวิทยาคม 133
22 นายสมพงษ์ บุญหล้า รอง ผอ.ร.ร.หนองกุงศรีวิทยาคาร 134
23 นายจำเนียร เครือวรรณ รอง ผอ.ร.ร.โนนศิลาสว่างวิทย์ 135
24 นายจงกล พรพนม รอง ผอ.ร.ร.คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 136
25 นายประจักษ์ นาถ้ำพลอย รอง ผอ.ร.ร.บัวสะอาดส่งเสริม 137
26 นายประชิตร์ ภูครองหิน รอง ผอ.ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร 138
27 นายทรงศักดิ์ ภูปา รอง ผอ.ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร 139
28 นางสมควร กุลาสา ครู/ นาค้อวิทยาคม 140
29 นายสุขเกิด ภูกำเนิด ครู / ดงบังวิทยา 141
30 นายจำริต มูลศิริ ครู / บ้านโคกศรี 142
31 นายศุภชัย ภูดอนม่วง ครู /ชุมชนดอนม่วงงาม 143
32 นางนิศรานารถ ไสยลักษณ์ ครู / ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 144
33 นางสุภัสตรา อุทัยแพน ครู /คำไฮวิทยา 145
34 นางพิสมัย ชุมศรี ครู / ปอแดงวิทยา 146
35 นางบุญโฮม อันสุรีย์ ครู /ห้วยเม็กวิทยาคม 147
36 นายประเสริฐ ผาลา ครู /โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 148
37 นางอำนวย สุโพธิ์ ครู / ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 149
38 นายอดิศักดิ์ คำธานี ครู / คำมันปลาผดุงวิทย์ 150
39 นางดัชนี พันธไชย ครู /บ้านสาวิทยาสรรพ์ 151
40 นางวรรณี ศักดิ์ศรีบุญดี ครู/ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 152
41 นายสุรศักดิ์ ระวิโรจน์ ครู / บ้านหนองแซง 153
42 นางระนอง สังขศิลา ครู/ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 154
43 นางวรนันต์ มัจจุปะ ครู / นาแกราษฎร์อำนวย 155
44 นางวัชรี ไชยภา ครู /ชุมชนดอนม่วงงาม 156
45 นางลำดับ น้อยเสนา ครู /ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 157
46 นางวิภาดา พลอาจทัน ครู / ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 158
47 นายผ่องศรี น้อยเสนา ครู /หลักด่านวิทยา 159
48 นางบุญล้อม พรหมมาหล้า ครู / โคกคำวิทยา 160
49 นายสุรศักดิ์ ภูกองชนะ ครู /โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 161
50 นางแต้ม พิมพิวาล ครู /เสริมเสาเหล้าวิทยา 162
51 นาธิษณภัช สินสมบูญ ครู / ห้วยเม็กวิทยาคม 163
52 นางพิณทอง ศรีปัญญา ครู / ห้วยเม็กวิทยาคม 164
53 นางเนื้อทิพย์ บุญโชติ ครู /ห้วยเม็กวิทยาคม 165
54 นายโสรส ปฏิการ ครู /ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 166
55 นางสาวเพชรมณี โพธิรุกข์ ครู / ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 167
56 นางสาวพัชรา สุขเจริญ ครู / ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 168
57 นางทองเติม น้อยเสนา ครู /บ้านดงน้อย 169
58 นางจงกล ศรีพุทธา ครู /บ้านโคกกลาง 170
59 นางนิภาพรรณ จีระสมบัติ ครู / ดอนยานางศึกษา 171
60 นางทองม้วน ทีจันทร์มาตย์ ครู / ดอนยานางศึกษา 172
61 นายประยุทธ โพธิ์ศรีแก้ว ครู/บ้านทรายทองวิทยาคม 173
62 นางวงเดือน ภูสง่า ครู /บ้านแกวิทยาคม 174
63 นางบุญสวย นาสะอ้าน ครู /ห้วยเตยวิทยา 175
64 นางพูนยศ ภูมาตย์ ครู /บ้านลาดสระบัว 176
65 นางนิยม นาแถมทอง ครู/สายปัญญาสมาคม 177
66 นายสุรกิจ ภูงามทอง ครู/บ้านสาวิทยาสรรพ์ 178
67 นายสัมฤทธิ์ ภูขามคม ครู / หนองกุงศรีวิทยาคาร 179
68 นางสิริพร จินโทภาส ครู/โคกศรีวิทยายน 180
69 นายวิฑูรย์ เพลินลาภ ครู/ หัวงัววิทยาคาร 181
70 นางจิตรา แสงสุวรรณ ครู / หัวงัววิทยาคาร 182
71 นายพลนภา ภูหานาม ครู / หัวงัววิทยาคาร 183
72 นายวีระศักดิ์ ภูดรนาง ครู / บ้านหนองแวงฮี 184
73 นายบรรลุ พลโคกก่อง ครู / เชียงงามวิทยาคาร 185
74 นายสุพันธ์ สระมูล ครู /บ้านเสียววิทยาสรรพ์ 186
75 นายโกศล ภูผาสุข ครู / นาดีหลุมข้าววิทยา 187
76 นายอภินันท์ ภูหัวไร่ ครู /บ้านหนองตอกแป้นวิทยา 188
77 นางธนภรณ์ ใหญ่เลิศ ครู /ท่าคันโทวิทยาคาร 189
78 นางอนงค์ วันดี ครู / โนนเตาไหหนองแก 190
79 นายเสกสรรค์ ภูแย้มศรี ครู / วังมนวิทยาคาร 191
80 นางคำพันธ์ พิลา ครู /กุดฆ้องชัยวิทยา 192
81 นางสาวนัณฑณา นาตรีชน ครู / ยางตลาดวิทยาคาร 193
82 นายบุญถิ่น สิทธิจินดา ครู / กุดฆ้องชัยวิทยา 194
83 นางบุปผาชาติ จันทเขต ครู /หนองไผ่รัฐบำรุง 195
84 นายสะไกร พนมเขต ครู /ดงบังอำนวยวิทย์ 196
85 นางอรทัย ประครองเมือง ครู / หัวนาคำจรูญศิลป์ 197
86 นางดรุณี โพนชัย ครู /บ้านขามวิทยาคม 198
87 นายสุชาติ ใหญ่เลิศ ครู/ท่าคันโทวิทยาคาร 199
88 นายทวี พรมมา ครู /ไตรรัตน์วิทยาคม 200
89 นางรัชต์ใจ เขียวเงิน ครู /หนองกุงศรีวิทยาคม 201
90 นายทรงศักดิ์ นาเมืองรักษ์ ครู /ท่าคันโทวิทยาคาร 202
91 นายปัญญา ภูผาลัย ครู /โนนสูงวิทยา 203 • ชอบ

รายชื่อเพิ่มเติมบุคคลที่เข้ารับเกียรติบัติ ครู ชำนาญการพิเศษ
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 นายวิเชียร ศรีสุพัฒน์ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
2 นางนิติกุล บุญหล้า โรงเรียนประชารัฐศึกษา
3 นางสาวพรรณี จันทอุปรี โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
4 นางประดับ ญาติโสม โรงเรียนห้วยเตยวิทยา
5 นางมานิพร โพธิ์พรม โรงเรียนสายปัญญาสมาคม
6 นางศิวาพร บุญพิคำ โรงเรียนโนนสูงวิทยา
7 นางนิตยา อุดมรัตน์ โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม
8 นางวรรณรี โพธิ์หล้า โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล
9 นางสาคร ชมภูทัศน์ โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย
10 นางระพิณทอง ไชยบัง โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม
11 นางสำเนียง ภูต้องใจ โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม
12 นายสุขวิทย์ ประไพเมือง โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม
13 นายวีระชัย ประจิต โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา
14 นายคะนอง สีลาดเลา โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
15 นางฉวีวรรณ พลกำแหง โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
16 นางสาวสุชาดา โรจนรุ่งสถิตย์ โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม
17 นางสุชีพ พันธ์โพธิ์คา โรงเรียนบ้านลาดสระบัว
18 นางนฤมล จันทะรัตน์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
19 นายศิริชัย พยัคฆทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาพระนอนวิทยา
20 นางเกษมศรี วงษ์เกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนฆ้องชัยวิทยา
21 นายวิชัย เนตรมุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรมลีศรีสว่าง
22 นายเธียรชัย เฉวียงวาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม
23 นางศิริพร พิมพะนิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
 • ชอบ
:lol:
 • ชอบ
รายชื่อครู คศ.3 ส่ง เมษายน 51 ถึงปัจจุบัน

บัญชีรายชื่อข้าราชการ อันดับ 3 หรือเทียบเท่า (รุ่นที่ 1)
แนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่ 7 /2552
ลำดับ ชื่อ - ชื่อสกุล ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
1 นางกชพร ตุณสุวรรณ ศึกษานิเทศก์/สพท.กส.2
2 นายสันติ ภูสงัด ศึกษานิเทศก์/สพท.กส.2
3 นางทับทิม พรพนม ครู โรงเรียนโนนสูงวิทยา
4 นางเพียงนุช มูลสาร ครู โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง
5 นางพิศมัย ฐานวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านดงน้อย
6 นางอลอน หงสกุล ครู โรงเรียนหัวนาคำจรูศิลป์
7 อมรรัตน์ อิ้งจะนิล ครู โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
8 นางสุพรรณี วงศ์สินธุ์ ครู โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม
9 นางสุภาพร ภูผิวคำ ครู โรงเรียนบ้านกุดสังข์
10 นางชิณารัตน์ ฉายผุด ครู โรงเรียนบ้านกุดสังข์
11 นางพิสมัย ภูสมนึก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร
12 นางสมศรี รัตนแสง ครู โรงเรียนนาค้อวิทยาคม
13 นางกรุณา เสนฤทธิ์ ครู โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
14 นางประไพ เสนฤทธิ์ ครู โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม
15 นายประนุต เหมกุล ครู โรงเรียนนางามแก่นลำดวน
16 นางอรวรรณ ชมดง ครู โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
17 นางจุฑารส เหล่านุกูล ครู โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
18 นายมังกร ดอนกระสินธุ์ ครู โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์
19 นางนวลมณี ภูกองไชย ครู โรงเรียนนางามแก่นลำดวน
20 นางสาวละมุล แก้วผล ครู โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์
21 นางจรัสศรี วรรณพิมพ์ ครู โรงเรียนสว่างกิจวิทยา
22 นางพนมพร วงษ์วอน ครู โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม
23 นางศุภพร ฤทธิโคตร ครู โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม
24 นายอัมพร นาคสุนทร ครู โรงเรียนป่าหวายศึกษา
25 นางจุฑาภรณ์ อันสุรีย์ ครู โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์
26 นายประเทือง เลื่อมใส ครู โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา
27 นางนพวรรณ สาระฆัง ครู โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม
บัญชีรายชื่อข้าราชการ อันดับ 3 หรือเทียบเท่า (รุ่นที่ 1)
แนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่ 7 /2552
ลำดับ ชื่อ - ชื่อสกุล ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
28 นางรำพึง สิริวาลย์ ครู โรงเรียนดงบังวิทยา
29 นายทรงศักดิ์ ภูเก้าแก้ว ครู โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม
30 นางอุ่นเรือน ช่างนอก ครู โรงเรียนโนนสูงวิทยา
31 นางอมรรัตน์ นิราราช ครู โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
32 นางชูศรี ภูมิสายดร โรงเรียนสว่างกิจวิทยา
33 นางศรมณี กุโรรัตน์ โรงเรียนสายปัญญาสมาคม
34 นางดวงใจ พัฒเพ็ง โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม
35 นางดารา ดาวดึงษ์ โรงเรียนหนองโนวิทยา
36 นายไพสิฐ ภิณพงษ์ โรงเรียนยางอุ้มวิทยาคาร
37 นายธีรพงษ์ พัฒเพ็ง โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม
38 นายสุวิทย์ เมิดไธสง โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม
39 นายวิภาคย์ หนูสาย โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม
40 นางมารศรี จุระยา โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม
41 นางสุภาภรณ์ ประทุมชาติ โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม
42 นางยุพาภรณ์ สุริสาร โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ว
43 นางวิเพ็ญศิลป์ บุญทองล้วน โรงเรียนยางคำวิทยาคาร
44 นายมงคล ภูแล่นคู่ โรงเรียนปอแดงวิทยา
45 นายศักดิ์ศิลป์ สีหาบุญมาก โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม
46 นายชำนาญ ทุมทุมา โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
47 นางธัญญศิริ สินธุโคตร โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์
48 นางแสงระวี ภูกองไชย โรงเรียนโนนสูงวิทยา
49 นายสมมิตร ธรรมโหร โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
50 นางกนิษฐา สาลี โรงเรียนดงบังวิทยา
51 นายสุรพงษ์ จันโทภาส โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา
52 นายสมหวัง ภูหัวดอน โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
53 นายภานุพงษ์ แสนกั้ง โรงเรียนหนองโนวิทยาคม
54 นายสวาท ภูอยู่เย็น โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม
ลำดับ ชื่อ - ชื่อสกุล ตำแหน่ง/สังกัด
ที่
55 นายพิพัฒน์ ปานจันทร์ โรงเรียนดงบังวิทยา
56 นายสมเพียร เนื้อมั่น โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม
57 นายชัชวาลย์ สุริสาร โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ว
58 นายบุญฤทธิ์ อ่อนพรรณา โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว
59 นายสุเมธ สังข์เย็น โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
60 นายทวี ภูนาสูง โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม
61 นายเทวินทร์ ดีจรัส โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย
62 นางอารดิน แก่นจันทร์ โรงเรียนเนินลาดวิทยา
63 นางบังอร ชาวหนองแสน โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์
64 นายประดิษฐ์ ฤทธิโคตร โรงเรียนโคกคำวิทยา
65 นายสมบูรณ์ ภูสีเขียว โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
66 นางนภาพร ภูผาสุข โรงเรียนปอแดงวิทยา
67 นายวราพงษ์ ภูเมฆ โรงเรียนบ้านโคกศรี
68 นางนารี ภูสมมา โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
69 นางจารุณี ทวะชารี โรงเรียนดงบังวิทยา
70 นางสุภาพร ภูพุฒ โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
71 นายวรวุฒิ คุณเสส โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
72 นายสุภาพ ภูกองไชย โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา
73 นางสมบูรณ์ ณ กาฬสินธุ์ โรงเรียนประชารัฐศึกษา

รายชื่อเพิ่มเติมบุคคลที่เข้ารับเกียรติบัติ ครู ชำนาญการพิเศษ
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 นายวิเชียร ศรีสุพัฒน์ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
2 นางนิติกุล บุญหล้า โรงเรียนประชารัฐศึกษา
3 นางสาวพรรณี จันทอุปรี โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
4 นางประดับ ญาติโสม โรงเรียนห้วยเตยวิทยา
5 นางมานิพร โพธิ์พรม โรงเรียนสายปัญญาสมาคม
6 นางศิวาพร บุญพิคำ โรงเรียนโนนสูงวิทยา
7 นางนิตยา อุดมรัตน์ โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม
8 นางวรรณรี โพธิ์หล้า โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล
9 นางสาคร ชมภูทัศน์ โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย
10 นางระพิณทอง ไชยบัง โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม
11 นางสำเนียง ภูต้องใจ โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม
12 นายสุขวิทย์ ประไพเมือง โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม
13 นายวีระชัย ประจิต โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา
14 นายคะนอง สีลาดเลา โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
15 นางฉวีวรรณ พลกำแหง โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
16 นางสาวสุชาดา โรจนรุ่งสถิตย์ โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม
17 นางสุชีพ พันธ์โพธิ์คา โรงเรียนบ้านลาดสระบัว
18 นางนฤมล จันทะรัตน์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
19 นายศิริชัย พยัคฆทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาพระนอนวิทยา
20 นางเกษมศรี วงษ์เกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนฆ้องชัยวิทยา
21 นายวิชัย เนตรมุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรมลีศรีสว่าง
22 นายเธียรชัย เฉวียงวาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม
23 นางศิริพร พิมพะนิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

เดือน ก.ค. 52 ส่ง ก.ย.51 และปรับปรุง จากส่งเมษายน 51

นางศุภารมย์ ภูมาสี
นางบุญร่วม ลินลา
นางสุภัทร์ บุตรชา
นางรัศมี ภูงามแสง
นายสมบูรณ์ อุดมนิวิ
นางกนกวรรณ รัตนพลที
นางเรณู ภูนายาว
นายวิรัตน์ ภูผาสุข
นายวิรัตน์ ภูหงษ์
นางสารภี คำทุม
นางสงกรานต์ อินเอี่ยม
นายบุญมี ภูคงคา
นายขวัญชัย นารคร
นางแย้ม ใจสู้ศึก
นางจินตนา ปรีดี
นางไพรวัลย์ อาญารักษ์
นางสุมาลี โพธิสมัคร
นายจันทร์ คำทุม
น.ส.กัญจนา ประสงค์สุข
นางวาสนา คำก้อน
นางขนิษฐา จิตศรัทธา
นายทรงไพบูลย์ พรรณอินทร์
นางนวพร อาจฤทธิ์
นายชิน หอมชื่น
นายสุริยันต์ ภูผายาง
นายสวัสดิชัย เฉลิมแสน
นางสาวเวศ ไชยบุดดี
นางไพคิด ภูหัวไร่
นายทรงพล สินธุไสย
นางสมทรง สุภาษี
นางทัศนีย์ ศรีแก้ว
นายวิชาญ ภูผิวคำ
นายอำพร มีชัย
นางอุฤทธิ์ ไชยอำนาจ
นางมณีรัตน์ เสนฤทธิ์
นางศิริพร จำปารัตน์
นางรัศมี บุญศรไชย
นางอัครพร จำรูญ
นายสุทัศน์ พิณรัตน์
นายทองแดง ภูมีศรี
นางทองสุข เสนาฮาด
นางสำเริง การรัศมี
นางดวงจันทร์ มั่นคง
นางเปรี่ยม อินทร์เหล่าใหญ่
นางกฤษณา ภูสมนึก
นายฉลอง วันดี
นายวุฒิโชค ปัจฉิมาชัย
นายเจริญ ภาระโข
นายเทียนชัย สืบสำราญ
นายสมชาย ถุนพุฒดม
นางพิกุล เกษสัญชัย
นายอรุณ ไชยศรี
นายชัยพฤกษ์ มูนเมืองแสน
นายนิยม สวัสดี
นางละเอียด ภูนิลวาลย์
นายศิริวัตร ทิ้งแสน
นางดาวรุ่ง ไชยศรี
นายประมวล พันธรักษ์พงษ์
นายวินัย ภูสง่า
นายสุภาพ ภูอุ้ม
นางอรวรรณ แก้วแกมเกษ
นางสมร ศรีธรรมสาร
นางปิยะพร กึกก้อง
นางอัญชลี พงษ์นภิส
นายวสันต์ กิจชัยสกุลฤทธิ์
นางวิยะดา ศิริเดช
นางภาวดี เรืองสุวรรณ
นายสมคิด ภูเหิน
นายวุฒิศักดิ์ นนทะแสน
นายคมเพชร ภูครองหิน
นายเทวินทร์ อาญารักษ์
นางอมร ภูตีกา
นางสาวประคอง ภูลายยาว
นายพงษ์สาคร บ่อคำเกิด
นายเกียรติ วงษาเกษ
นายอาคม แสงบุญเกิด
นายสุวัฒน์ ภูพาที
นายทรงศักดิ์ ทะรังศรี
นายประพิทธิ์ โยมศรีเคน
นางมัลลิกา เชยชัยภูมิ
นายทรงศิลป์ ภูนาคเกี้ยว
นายวิชัย พาเรือง
นายวีรพงษ์ ภูจิตรน้ำ
นายสมัย ธรรมเกตุ
นายชำนาญ ชาภูคำ
นายชัยชนะ บุญโชติ
นายนันท์ ฝากฟ้าดิน
นายชาติชาย เนื่องโนราชงวิภาพร ผลเรือง
นางฮงศิริ หาวิเศษ

นางสุพรรณา ปานจันท
นายวาสนา พลขยัน

นางนวรัตน์ ลูกอินทร์

นายสว่าง ไชยคำภา

นายชัด ชื่นนิรันดร์

นางอังคณา มิมาชา
นางแสงเทียน ดีรักษา
นางศรีประจันทร์ ประคำทอง
นายประยูร ภูผิวคำ
นายสมศักดิ์ พรมเกษ
นายปรเมษฐ์ ไผ่ฤทธิ์
นายสมพร คำภิรมย์
นายสุทัศน์ เพียงแก้ว


รายชื่อผู้ได้เลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
รวม 91 ราย
เดือน ส.ค. 52 ส่ง ก.ย.51 และปรับปรุง จากส่งเมษายน 51
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน เลขที่/2552
1 นายประเสริฐ ต้นสีนนท์ รอง ผอ./สพท.กาฬสินธุ์ เขต 2 113
2 นายอลงกต เชาว์พานิช ผอ.ร.ร.โนนสูงพิทยาคม 114
3 นายสวาท น้อยเสนา ผอ.ร.ร.นางามแก่นลำดวนวิทยา 115
4 นายนรากร เสนฤทธิ์ ผอ.ร.ร.หนองบัววิทยาเสริม 116
5 นายอภิเชษฐ์ พาลี ผอ.ร.ร.ดงสมบูรณ์ประชารัฐ 117
6 นายขวัญใจ อุดมรัตน์ ผอ.ร.ร.บ้านแกวิทยาคม 118
7 นายสุพล คำแหงพล ผอ.ร.ร.โคกเครือวิทยา 119
8 นายรชต ภูพานเพชร ผอ.ร.ร.บ้านหนองบัว 120
9 นายทักษิน เชื้อสูง ผอ.ร.ร.บ้านทรายทองวิทยาคม 121
10 นายฤทธิรงค์ นาถมทอง ผอ.ร.ร.โคกประสิทธิ์วิทยา 122
11 นายจรินทร์ สีโท ผอ.ร.ร.ไชยศรีเรืองวิทย์ 123
12 นายธีระพงษ์ โชติจำลอง ผอ.ร.ร.ท่อนสังข์วิทยา 124
13 นายอุดร เมืองฮาม ผอ.ร.ร.โคกเจริญวิทยา 125
14 นายทิพย์มงคล ภูขาว รอง ผอ.ร.ร.บ้านหนองบัว 126
15 นายธีระราช พงษ์หรรษา รอง ผอ.ร.ร.ปอแดงวิทยา 127
16 นายจรัญ สมภาร รอง ผอ.ร.ร.ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 128
17 นายทองสืบ แก้วทองหลาง รอง ผอ.ร.ร.โนนสูงวิทยา 129
18 นายไมตรี ศิลปแก่น รอง ผอ.ร.ร.หนองกุงศรีวิทยาคาร 130
19 นายทองดี แก้วภิรมย์ รอง ผอ.ร.ร.คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 131
20 นางสาวสุมาลัย ภูศิลาแทน รอง ผอ.ร.ร.คลองขามวิทยาคาร 132
21 นายเด่นพงษ์ บุตรสมบัติ รอง ผอ.ร.ร.บ้านแกวิทยาคม 133
22 นายสมพงษ์ บุญหล้า รอง ผอ.ร.ร.หนองกุงศรีวิทยาคาร 134
23 นายจำเนียร เครือวรรณ รอง ผอ.ร.ร.โนนศิลาสว่างวิทย์ 135
24 นายจงกล พรพนม รอง ผอ.ร.ร.คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 136
25 นายประจักษ์ นาถ้ำพลอย รอง ผอ.ร.ร.บัวสะอาดส่งเสริม 137
26 นายประชิตร์ ภูครองหิน รอง ผอ.ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร 138
27 นายทรงศักดิ์ ภูปา รอง ผอ.ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร 139
28 นางสมควร กุลาสา ครู/ นาค้อวิทยาคม 140
29 นายสุขเกิด ภูกำเนิด ครู / ดงบังวิทยา 141
30 นายจำริต มูลศิริ ครู / บ้านโคกศรี 142
31 นายศุภชัย ภูดอนม่วง ครู /ชุมชนดอนม่วงงาม 143
32 นางนิศรานารถ ไสยลักษณ์ ครู / ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 144
33 นางสุภัสตรา อุทัยแพน ครู /คำไฮวิทยา 145
34 นางพิสมัย ชุมศรี ครู / ปอแดงวิทยา 146
35 นางบุญโฮม อันสุรีย์ ครู /ห้วยเม็กวิทยาคม 147
36 นายประเสริฐ ผาลา ครู /โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 148
37 นางอำนวย สุโพธิ์ ครู / ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 149
38 นายอดิศักดิ์ คำธานี ครู / คำมันปลาผดุงวิทย์ 150
39 นางดัชนี พันธไชย ครู /บ้านสาวิทยาสรรพ์ 151
40 นางวรรณี ศักดิ์ศรีบุญดี ครู/ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 152
41 นายสุรศักดิ์ ระวิโรจน์ ครู / บ้านหนองแซง 153
42 นางระนอง สังขศิลา ครู/ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 154
43 นางวรนันต์ มัจจุปะ ครู / นาแกราษฎร์อำนวย 155
44 นางวัชรี ไชยภา ครู /ชุมชนดอนม่วงงาม 156
45 นางลำดับ น้อยเสนา ครู /ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 157
46 นางวิภาดา พลอาจทัน ครู / ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 158
47 นายผ่องศรี น้อยเสนา ครู /หลักด่านวิทยา 159
48 นางบุญล้อม พรหมมาหล้า ครู / โคกคำวิทยา 160
49 นายสุรศักดิ์ ภูกองชนะ ครู /โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 161
50 นางแต้ม พิมพิวาล ครู /เสริมเสาเหล้าวิทยา 162
51 นาธิษณภัช สินสมบูญ ครู / ห้วยเม็กวิทยาคม 163
52 นางพิณทอง ศรีปัญญา ครู / ห้วยเม็กวิทยาคม 164
53 นางเนื้อทิพย์ บุญโชติ ครู /ห้วยเม็กวิทยาคม 165
54 นายโสรส ปฏิการ ครู /ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 166
55 นางสาวเพชรมณี โพธิรุกข์ ครู / ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 167
56 นางสาวพัชรา สุขเจริญ ครู / ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 168
57 นางทองเติม น้อยเสนา ครู /บ้านดงน้อย 169
58 นางจงกล ศรีพุทธา ครู /บ้านโคกกลาง 170
59 นางนิภาพรรณ จีระสมบัติ ครู / ดอนยานางศึกษา 171
60 นางทองม้วน ทีจันทร์มาตย์ ครู / ดอนยานางศึกษา 172
61 นายประยุทธ โพธิ์ศรีแก้ว ครู/บ้านทรายทองวิทยาคม 173
62 นางวงเดือน ภูสง่า ครู /บ้านแกวิทยาคม 174
63 นางบุญสวย นาสะอ้าน ครู /ห้วยเตยวิทยา 175
64 นางพูนยศ ภูมาตย์ ครู /บ้านลาดสระบัว 176
65 นางนิยม นาแถมทอง ครู/สายปัญญาสมาคม 177
66 นายสุรกิจ ภูงามทอง ครู/บ้านสาวิทยาสรรพ์ 178
67 นายสัมฤทธิ์ ภูขามคม ครู / หนองกุงศรีวิทยาคาร 179
68 นางสิริพร จินโทภาส ครู/โคกศรีวิทยายน 180
69 นายวิฑูรย์ เพลินลาภ ครู/ หัวงัววิทยาคาร 181
70 นางจิตรา แสงสุวรรณ ครู / หัวงัววิทยาคาร 182
71 นายพลนภา ภูหานาม ครู / หัวงัววิทยาคาร 183
72 นายวีระศักดิ์ ภูดรนาง ครู / บ้านหนองแวงฮี 184
73 นายบรรลุ พลโคกก่อง ครู / เชียงงามวิทยาคาร 185
74 นายสุพันธ์ สระมูล ครู /บ้านเสียววิทยาสรรพ์ 186
75 นายโกศล ภูผาสุข ครู / นาดีหลุมข้าววิทยา 187
76 นายอภินันท์ ภูหัวไร่ ครู /บ้านหนองตอกแป้นวิทยา 188
77 นางธนภรณ์ ใหญ่เลิศ ครู /ท่าคันโทวิทยาคาร 189
78 นางอนงค์ วันดี ครู / โนนเตาไหหนองแก 190
79 นายเสกสรรค์ ภูแย้มศรี ครู / วังมนวิทยาคาร 191
80 นางคำพันธ์ พิลา ครู /กุดฆ้องชัยวิทยา 192
81 นางสาวนัณฑณา นาตรีชน ครู / ยางตลาดวิทยาคาร 193
82 นายบุญถิ่น สิทธิจินดา ครู / กุดฆ้องชัยวิทยา 194
83 นางบุปผาชาติ จันทเขต ครู /หนองไผ่รัฐบำรุง 195
84 นายสะไกร พนมเขต ครู /ดงบังอำนวยวิทย์ 196
85 นางอรทัย ประครองเมือง ครู / หัวนาคำจรูญศิลป์ 197
86 นางดรุณี โพนชัย ครู /บ้านขามวิทยาคม 198
87 นายสุชาติ ใหญ่เลิศ ครู/ท่าคันโทวิทยาคาร 199
88 นายทวี พรมมา ครู /ไตรรัตน์วิทยาคม 200
89 นางรัชต์ใจ เขียวเงิน ครู /หนองกุงศรีวิทยาคม 201
90 นายทรงศักดิ์ นาเมืองรักษ์ ครู /ท่าคันโทวิทยาคาร 202
91 นายปัญญา ภูผาลัย ครู /โนนสูงวิทยา 203

รายชื่อ คศ.3 วันที่ 17 พ.ย.52

จำนวน 28 คน

นายศรายุทธ เชื้ออัน
นายวิโรจน์ ค้อไผ่
นายสมเกียรติ ลาภบุญเรือง

นายบุญกว้าง สุภาษี

นางอุบลรัตน์ ประชานิติกุล
นางจิรารักษ์ สิงขาพา

นายศิระ ชะอินทร์วงศ์

นายธรณินทร์ ศรีพุทธา
นายสมพร นาสวาสดิ์

นางสาวระลึก ภูปะแป้ง

นายประณต บุญศรไชย

นายเกรียงไกร ราชสำเภา

นางอรทัย นนทฤทธิ์

นายสุรพล พงษ์หรรษา
นายปิยะกุล อุทโท

นางพันทิพา เวียงเพิ่ม

นายวีรพงษ์ มิตรภานนท์

นางกาบแก้ว ธนบดีพิเชษฐ์

นางประคอง ถิตย์รัศมี

นางสาวบุญหนา ภูผาลี

นางสายสมร สุวรรณรินทร์

นางนิลุบล ภูเต้าทอง

นางพิสมัย โพนไพรสนฑ์

นางอุดมศรี ภาระกุล

นายสิทธิศักดิ์ ภูกองไชย
นายสุนิต โพธิ์พรม

นายลิขิต ภูน้ำย้อย

นายเดชา ยลวงศ์คศ.3 วันที่ 22 ธ.ค.52

จำนวน 110 คน

1 นางจงกล ภูลวรรณ ครู ร.ร. โนนเขวาเหล่าใหญ ฯ
2 นางสุทธิรัตน์ วรชินา ครู ร.ร. ยางตลาดวิทยาคาร
3 นายนิคม วรรณพงษ์ ครู ร.ร. ยางตลาดวิทยาคาร
4 นางกรรณิการ์ ภูมิสายดร ครู ร.ร. พินิจราษฎร์บำรุง
5 นายวิญญู โพชัยศรี ครู ร.ร. โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา
6 นางสาวเจริญ คุ้มอักษร ครู ร.ร. ห้วยเม็กวิทยาคม
7 นายชารี ปะสาวะระ รอง ผอ.ร.ร. ชุมชนหนองหินวิทยาคาร
8 นางเจริญศรี บรรพต ครู ร.ร. หนองแวงบ่อแก้ว
9 นายสมรรถชัย ยลประสงค์ ครู ร.ร.บ้านหนองแซง
10 นางลำใย อุปัฌชาย์ ครู ร.ร. บ้านลาดสระบัว
11 นายอดุลย์ เสนาฮาด ครู ร.ร. ท่อนสังข์
12 นายทองสิน ภูสิงมุงคุณ ครู ร.ร. หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์
13 นางพวงเพชร ภูพลอย ครู ร.ร. หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์
14 นางสุภาภรณ์ สุริยะรัตนพรหม ครู ร.ร.หนองกุงราษฎร์วิทยา
15 นางจงกลนี มาพล ครู ร.ร.บ้านสาวิทยาสรรพ์
16 นางสุพัตรา คาวีวงศ์ ครู ร.ร. ผดุงราษฎร์วิทย์
17 นางสุกาจน์ดา รักพันธ์ ครู ร.ร.โนนสูงพิทยาคม
18 นางกนกพร ดีรักษา ครู ร.ร.โนนสะอาดราษฎร์อำนวย
19 นายไชยวุฒิ พิมพะสอน ครู ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร
20 นางสุภาพร พิมสอน ครู ร.ร.บ้านแกวิทยาคม
21 นางวารุณี เรืองศรี ครู ร.ร.นาอวนวิทยาสิทธิ์
22 นายบรรจงศักดิ์ อุปพงษ์ ครู ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร
23 นายอนุชิต สารผล ครู ร.ร. ยางเนียมพัฒนา
24 นางสาวสมพร เพียรตั้ง ครู ร.ร. ยางตลาดวิทยาคาร
25 นายอัฐพงษ์ ภูพานเพชร ครู ร.ร. ยางตลาดวิทยาคาร
26 นายวีระพงษ์ ภูอ่าง ครู ร.ร.ดงบังวิทยา
27 นางสุภาพร สิงห์ทอง ครู ร.ร.ท่าคันโทวิทยาคาร
28 นางจินดารัตน์ ปากแก้ว ครู ร.ร. หนองไผ่รัฐบำรุง
29 นายประสิทธิ์ ปากแก้ว ครู ร.ร. หนองไผ่รัฐบำรุง
30 นายเรืองศิลป์ เกียรติเจริญ ครู ร.ร.พินิจราษฎร์บำรุง
31 นายประสาร แสงพระจันทร์ ครู ร.ร.วังลิ้นฟ้าวิทยาคม
32 นายวินุต ภูนาวัน ครู ร.ร.นาเชือกวิทยาสรรพ์
33 นายพละ ภูเนตร ครู ร.ร.โคกคำวิทยา
34 นางเสาวนีย์ โสภา ครู ร.ร. บ้านหนองแซง
35 นางนริศรา ภูสง่า ครู ร.ร.ห้วยยางดงวิทยา
36 นางพนาพร ภูจอมจิตร ครู ร.ร.ยางอู้มวิทยาคาร
37 นางคำกอง อุดมถิ่น ครู ร.ร.ผดุงราษฎร์วิทยา
38 นางสุภรณ์ นาถาดทอง ครู ร.ร. สำราญ - ประภาศรี
39 นางนิตยา นามวงศ์ ครู ร.ร.หนองหอไตรฯ
40 นางบุญโฮม ภูหงษ์ ครู ร.ร.หนองหอไตรฯ
41 นางสุจิตรา บุตรวงศ์ ครู ร.ร. บ้านแกวิทยาคม
42 นางบุญร่วม ภูโอบ ครู ร.ร.โคกก่องราษฎร์นุกูล
43 นางเสาวคนธ์ อิสละ ครู ร.ร.อุ่มเม่าวิทยา
44 นางพรประภา ปะระทัง ครู ร.ร.วัดบ้านดอนกลาง
45 นางคำผอง ยนต์ชัย ครู ร.ร.ดอนยานางศึกษา
46 นายบุญส่ง บำรุงศุภกุล ครู ร.ร.บ้านขามวิทยา
47 นางเพชรพันธุ์ สีหาโภช ครู ร.ร. หนองกุงราษฎร์
48 นายพงศ์พีระ แพงวาปี ครู ร.ร.คำแมดพิทยาสรรพ์
49 นายสมยศ กุลศรี ครู ร.ร.โนนสูงพิทยาคม
50 นางสุนิตรา ภูโอบ ครู ร.ร.ชุมชนกุดโดนวิทยาคม
51 นางสมพราว ภูกันดาร ครู ร.ร.ชุมชนกุดโดนวิทยาคม
52 นางลำใย อินทรวิเชียร ครู ร.ร.โพนสิมอนุเคราะห์
53 นางผุสดี วิชาเรือง ครู ร.ร.โพนสิมอนุเคราะห์
54 นายวีระยุทธ ภูชำนิ ครู ร.ร.เชียงสาศิลปสถาน
55 นางรัศมี ดลภักดี ครู ร.ร.บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์
56 นายสุรเดช วิชัยโย ครู ร.ร.ยางอู้มวิทยาคาร
57 นางสุพร จันทร์ประทักษ์ ครู ร.ร.ห้วยเม็กวิทยาคม
58 นางประภาศรี ภิรมณ์ ครู ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร
59 นายปัญญา สนองเดช ครู ร.ร.ท่าคันโทวิทยายน
60 นายไพรัตน์ จรทะผา ครู ร.ร.หนองบัวเสริมวิทยา
61 นางคำพอง ภูกันดาร ครู ร.ร.หนองอิเฒ่าวิทยา
62 นายอำนวย อะโน ครู ร.ร.ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา
63 นางสุมาลี อะโน ครู ร.ร.ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา
64 นายวสุวิต สีนวนแสง ครู ร.ร.บ้านเว่อวิทยานุกูล
65 นางบังอร ทิพย์อาสน์ ครู ร.ร. โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา
66 นายสมพร นาชัยฤทธิ์ ครู ร.ร.น้อยดอนข่าประชาสามัคคี
67 นางพรเพ็ญ โพนกองเส็ง ครู ร.ร.เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา
68 นางบริบูรณ์ ทำโท ครู ร.ร.หนองบัวคุรุรัฐปประชาสรรพ์
69 นางชุมพร คำเพราะ ครู ร.ร.ชุมชนบ้านป่าแดง
70 นางบัวทอง บุญมี ครู ร.ร.โคกเจริญวิทยา
71 นายปราโมทย์ ธรรมสินธุ์ ครู ร.ร.บ้านดงอังคะประชาสามัคคี
72 นายวรกาล จำปารัตน์ ครู ร.ร.บ้านแสนสุข
73 นายพัลลภ สุวรรณผา ครู ร.ร.บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์
74 นายรัตนศักดิ์ ภูเกิดพิมพ์ ครู ร.ร.คำไฮวิทยา
75 นายสนธยา บุตรราช ครู ร.ร.หนองไม้พลวงวิทยา
76 นายศราวุธ อันโนจารย์ ครู ร.ร.สำราญ - ประภาศรี
77 นายปราโมทย์ ตรีเหรา ครู ร.ร.ห้วยเม็กวิทยาคม
78 นางละเอียด นาคโทน ครู ร.ร.บ้านคำใหญ่
79 นายแสวง ห้าวจันทึก ครู ร.ร.คำใหญ่วิทยา
80 นายดำรง คงแสนคำ ครูร.ร.ดงสวรรค์อุดมมิตร
81 นางประนอม ศรีแก้วน้ำใส ครู ร.ร. ยางคำวิทยา
82 นางเสริมสุข ยลประสงค์ ครู ร.ร.บ้านหนองแซง
83 นางสาวสมพร โยธาฤทธิ์ ครู ร.ร.บ้านหนองแซง
84 นางบังอร เขตบุญไสย ครู ร.ร.ดอนยานางศึกษา
85 นางสมทรง พัดไธสง ครู ร.ร.โนนศิลาสว่างวิทย์
86 นางภัทรา พิราลัย ครู ร.ร.โนนศิลาสว่างวิทย์
87 นางกัลยา แก้วเหล่ายูง ครู ร.ร.บ้านชัยศรี
88 นางบัวบาน แสงพระจันทร์ ครู ร.ร.วังลิ้นฟ้าวิทยาคม
89 นางศิริลักษณ์ งามชื่น ครู ร.ร.หนองเม็กวิทยา
90 นางนิรมล ภูอยู่เย็น ครู ร.ร.นางามแก่นลำดวนวิทยา
91 นางนฤมล บุบผามาลา ครู ร.ร.คำใหญ่วิทยา
92 นางดารุณี เสนาวัง ครู ร.ร.ท่าเมืองสำราญวิทย์
93 นายชาลาสินธุ์ เจริญสรรพ์ ศึกษานิเทศก์
94 นางยุพิน ใจบุญ ครู ร.ร. สะอาดนาดีศิลาวิทย์
95 นายเรืองศิลป์ ดวงอุทา ครู ร.ร.ชุมชนหนองหินวิทยาคาร
96 นายสิงห์ แสงเจริญ ครู ร.ร. ไชยศรีเรืองวิทย์
97 นางกัลยา เลิศล้ำ ครู ร.ร. ชุมชนสามัคคีราษำร์บำรุง
98 นายเชิดชัย ภูเต้าทอง ครู ร.ร.โนนสูงพิทยาคม
99 นายสนิท ภูนิคม ครู ร.ร. นาบงวิทยา
100 นางจันทร์เพ็ญ เกียรติเจริญ ครู ร.ร.ผดุงราษฎร์วิทยา
101 นางสาวเมตตา ภูนาวัน ครู ร.ร.เชียงงามวิทยา
102 นางสำเนียง บุตรโพธิ์ ครู ร.ร.บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์
103 นายสกล ภูนิคม ครู ร.ร.หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์
104 นายสมภาร คามวัลย์ ครู ร.ร.ท่าเยี่ยมหนองเคล้าประชาสรรพ์
105 นางบุญญารัตน์ ค่ำคูณ ครู ร.ร.โนนศิลาสว่างวิทย์
106 นายเชาวเมนทร์ นระแสน ครู ร.ร. หลักด่านวิทยา
107 นายบุญเติม ภูแต้มนิล ครู ร.ร.บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์
108 นางกัญชฎา ภูหานาม ครู ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร
109 นายประภาส หน่อสุวรรณ ครู ร.ร.ท่าเมืองสำราญวิทย์
110 นายนรินทร์ พุดลา ครู ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร

 • ชอบ
555
 • ชอบ
555
 • ชอบ
:lol:
 • ชอบ
:lol:
 • ชอบ
:lol:
 • ชอบ
:lol:
 • ชอบ
:o:
 • ชอบ

ขอให้พร อันประเสริฐ ในโลกนี้

ส่งผลดี ให้แก่ท่าน ในวันหน้า

คิดสิ่งใด หวังสิ่งใด จงได้มา

สมปราถนา ดั่งใจหวัง ยั่งยืนนาน

Merry Christmas and a Happy New Year 2010
 • ชอบ

ขอให้พร อันประเสริฐ ในโลกนี้

ส่งผลดี ให้แก่ท่าน ในวันหน้า

คิดสิ่งใด หวังสิ่งใด จงได้มา

สมปราถนา ดั่งใจหวัง ยั่งยืนนาน

Merry Christmas and a Happy New Year 2010
 • ชอบ
:lol:
 • ชอบ
:lol:
 • ชอบ
รูปสุดท้ายมีครูกิ๊กด้วย คุณครูที่ปรึกษาคนสวย อิอิ
ความคิดเห็นที่16 ก้อมีติดมาด้วย
 • ชอบ