e-mail; นรต.รุ่น 20 แก้ไขจากปรีชา

สุขุมsthiamklin@yahoo.com ; สุนทร(soontorn.pol@hotmail.com) ; ไพโรจน์pairojnop@hotmail.com; เสวก (sawek.wat@gmail.com) ;

คงพล(kongpol_suwan@yahoo.com) ; บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ (boonpen_b@hotmail.com) ; อรุณ นาคสด (aroonnakasen@hotmail.com) ; วีระ ธุวนุติ(tuwanute_2488@hotmail.com) ;นิยม (niyom20niyom@hotmail.com) ;

ดูข่าวรุ่นได้ที่กระดานข่าวในเวบ http://bankruad.net

ศานิต(sanitkom@yahoo.com) ;

ปรีชาpplodripu@yahoo.com ; www.preechafanclub.multiply.com

จุรีวรรณ นพวงศ์jureenop@hotmail.com ;

โสมอุษา แผ้วสกุลsom_usa54@yahoo.com ;

อนัญญา ปุ้ยพันธวงษ์ (dang5559@hotmail.com)

เบอร์โทร.นรต.20

พ.ต.อ.สงคราม สร้างเอี่ยม 08 1913 3426 ; 0 2415 2702

พ.ต.อ.ธานี สุนทรานนท์ 08 1264 7707 ; 0 4437 1632

พ.ต.อ.นิยม ไพรสัณฑ์ 08 9889 9929 ; 08 1879 7783

กทม. 0 2970 7059 Fax.0 4467 9438

พล.ต.ต.ปกรณ์ เภากัน 08 9816 3434 ; 0 3521 6655

พล.ต.ต.พัลลภ มุสิกุล 08 1803 9696

พล.ต.ต.พิชัย ทัศนภักดิ์ 08 7260 5884 ; 0 2277 3798

พล.ต.ต.ไพบูลย์ อาริยวัฒน์ 08 1920 8888 ; 0 2321 2736

พ.ต.อ.วีระ ประภาวัต 08 1264 1731 ; 0 4483 0073

พล.ต.ท.สมเกียรติ วรรักษา 08 1292 9297 : 0 2394 2297

พล.ต.ท.สิทธิศักดิ์ อินทร์ถมยา 08 1967 6189 0 4435 3357

พล.ต.ต.สุเทพ สุทธิวรา 08 1738 8989 ; 0 2503 5140

พ.ต.อ.โสพันธ์ ทองหาญ 08 1881 3020 ; 0 5380 5815

พ.ต.อ.อำพล ค้ำชู 08 4657 2144 ; 0 3453 1197

พ.ต.อ.ขวัญชัย พันธุ์ภักดี 08 6766 6555 ; 08 3755 6555

พล.ต.ต.คงพล สุวรรณรักษ์ 08 1535 8333 ; 0 7621 6439

พล.ต.ท.ครรชิต เสกสิทธิ์ 08 9890 8008 ; 0 2392 2587

พล.ต.ท.ณพัฒน์ ศรีหิรัญ 08 4079 4775 ; 0 2278 3184

พล.ต.ท.ทแกล้ว เดชดำรง 08 1619 4600 ; 0 2747 4070

พ.ต.อ.ถนอม พิทักษ์โกศล 08 4128 7148

พ.ต.อ.ทศพร(ปริญญา) ยุทธประเสริฐ 08 1266 1014

พล.ต.อ.ธวัชชัย ภัยลี้ 08 1847 8881 ; 0 2317 1122

พล.ต.ท.ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ 08 1918 1819

พล.ต.ต.ประเสริฐ อิทธิเมธินทร์ 08 1865 2352 ; 0 2382 0465

พล.ต.ต.ไพบูลย์ เพ็ชรพลาย 08 9840 5452 ; 0 2922 2052

•0 4251 4266

พ.ต.อ.ไพบูลย์ ศิริวรรณ 08 1499 9284 ; 0 2924 5843-4

พ.ต.อ.มารุต จันทร์นวล 08 9680 0086 ; 0 2514 0167

พ.ต.อ.วิชัย ปฏิทัศน์ 08 1874 1063

พล.ต.ต.สมรวย จันทร์ถาวร 08 1590 5888 ; 0 2372 0930-1

พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ 08 1442 5555 ; 0 2393 1943

พล.ต.ท.สาโรจน์ ปัญญา 08 1299 5248 ; 0 2905 9050

พล.ต.ต.สำรวย วุฒิเสถียร 08 1668 8488 ; 0 2429 2741

พล.ต.ต.สุขุม เทียมกลิ่น 08-1209-3101,08-1861-7515,08-9444-2143

•08 1861 7515 ; 0 3828 8636

พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ 08 1826 6009 ; 0 2503 2875

พล.ต.ต.อรุณ นาคเสน 08 1810 2332 ; 0 2300 2761

พล.ต.ต.อำนวย อยู่เสนาสน์ 08 1807 8517 ; 0 2398 5168

พล.ต.ท.จักรทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา 08 1482 5678 ; 08 1835 7018

•0 2277 8494

พ.ต.อ.ชนนท์ เอมพันธ์ 08 1945 4288

พล.ต.ต.ชัยรัตน์ รุ่งเรือง 08 1625 2434 ; 0 2758 3003

พล.ต.ต.โชคดี อานุภาพเดชา 08 9254 4885 ; 0 2533 4488

พล.ต.ต.ถวิล แจ่มอุลิตรัตน์ 08 7059 7333 ; 0 2584 3456

พล.ต.ท.ธวัชชัย จุลสุคนธ์ 08 9202 2020 ; 0 2936 2722 ;02 5733196

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ 08 1751 1111 ; 0 2321 1762

พล.ต.อ.ปิยะ เจียมไชยศรี 08 9668 0801 ; 0 2272 6552

พล.ต.ต.ไพโรจน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา 08 3901 3504

พล.ต.ต.ยงยุทธ หลิมกำนิด 08 1882 4776 ; 0 5422 3234

พล.ต.ต.วีระ ธุวะนุติ 08 7017 0987 ; 0 3442 2425

พ.ต.อ.ศานิต โกมลวนิช 08 1975 1060 ; 0 2532 6671

พล.ต.ต.เสวก วัฒนกิจ 08 1432 4888 ; 0 2653 8914 กด 0

พล.ต.ต.ไกรสร รุ่งแสง 08 1783 6235 ; 0 5385 2125

พล.ต.ต.ปรีชา ปลดริปู 08 1898 8626 ; บ้าน และFax 034 339282

คำเบ้า ศรีวิไล (วิวัฒน์ เดชพวงพันธ์ ) 08 1979 6321

ภรรยา

คุณจุไรลักษณ์ (ติ๋ม) ไชยรักษ์ 08 1830 4343 ; 0 2574 2862

คุณผุสดี (แป๋ว) สิรินุต 08 1438 3810 ; 0 2276 2331; 02 691 5010

คุณวรวรรณ (แป๊ว) วงษ์สวรรค์ 08 1640 5616 ; 0 3439 5128

คุณสมจันทร ธรรมนิธา 08 6303 5251 ; 0 2583 9889

คุณโสมอุษา (อ๊อด) แผ้วสกุล 08 6556 6122 ; 0 2591 1965

คุณอุทุมพร (ติ๋ม) สารภักดิ์ 08 9794 1910 ; 0 2573 2063

คุณอนัญญา (แดง) ปุ้ยพันธุ์วงศ์ 08 1888 8834 ; 0 2513 5997

•0 2513 7940

คุณรัศนี( ติ๋ว) เชาวนโยธิน 08 1943 2472 ; 0 2311 5545

ดร.ทิพาวดี (แป๊ด ) โสภณศิริ 08 9126 3466 ; 0 2413 4158

คุณทัศนีย์ (ตุ๊ก) โลหะชาละ 0 2282 7373 ต่อ 122

คุณสายัณห์ แก้วเกตุ 08 1860 8600 ; 0 2578 3636

ถ้าพบผิด ตก ช่วยแจ้ง จะแก้ไข นะครับ

โทรศัพท์ นรต.20 ธ.ค./2552
ยศ ชื่อ ชื่อสกุล โทรศัพท์
พ.ต.อ. สงคราม สร้างเอี่ยมพล.ต.ต. ชาติชาย แก้วเกตุ พ.ต.อ. ธานี สุนทรานนท์ พ.ต.อ. นิยม ไพรสัณฑ์ พล.ต.ต. ปกรณ์ เภากัน พล.ต.ต. พัลลภ มุสิกูล พล.ต.ต. พิชัย ทัศนภักดิ์ พล.ต.ต. ไพบูลย์ อาริยวัฒน์ พ.ต.อ. วีระ ประภาวัต พล.ต.ท. สมเกียรติ วรรักษา พล.ต.ท สิทธิศักดิ์ อินทร์ถมยา พล.ต.ต. สุเทพ สุทธิวรา พ.ต.อ. โสพันธ์ ทองหาญ พ.ต.อ. อำพล ค้ำชู พ.ต.อ. ขวัญชัย พันธุ์ภักดี พล.ต.ต. คงพล สุวรรณรักษ์ พล.ต.ท. ครรชิต เสกสิทธิ์ พล.ต.ท. ณพัฒน์ ศรีหิรัญ พ.ต.อ. ถนอม พิทักษ์โกศล พล.ต.ท. ทแกล้ว เดชดำรง พ.ต.อ. ทศพร (ปริญญา) ยุทธประเสริฐพล.ต.อ. ธวัชชัย ภัยลี้ พล.ต.ท. ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิพล.ต.ต. ประเสริฐ อิทธิเมธินทร์ 08-1913-3426, 0-2415-270208-1860-8600, 0-2578-363608-1264-7707, 0-4437-1632 08-1879-7783,0-4467-9438,0-2970-705908-9816-3434, 0-3521-6655 08-1803-9696, 08-7260-5884, 0-2277-379808-1920-8888, 0-2321-273608-1264-1731, 0-4483-007308-1292-9297, 0-2394-229708-1967-6189, 0-4435-335708-1738-8989 , 0-2503-514008-1881-3020, 0-5380-581508-4657-2144, 0-3453-119708-6766-6555, 08-3766-655508-1535-8333 , 0-7621-643908-9890-8008 , 0-2392-2587 08-4079-4775, 0-2278-318408-4128-714808-1619-4600 , 0-2747-407008-1266-1014, 08-1847-8881, 0-2317-112208-1918-1819, 08-1865-2352, 0-2382-0465
โทรศัพท์ นรต.20 ธ.ค./2552
ยศ ชื่อ ชื่อสกุล โทรศัพท์
พล.ต.ต. ไพบูลย์ เพ็ชรพลาย พ.ต.อ. ไพบูลย์ ศิริวรรณ พ.ต.อ. มารุต จันทร์นวล พ.ต.อ. วิชัย ปฏิทัศน์ พล.ต.ต. สมรวย จันทร์ถาวร พล.ต.อ. สันต์ ศรุตานนท์ พล.ต.ท. สาโรจน์ ปัญญา พล.ต.ต. สำรวย วุฒิเสถียร พล.ต.ต. สุขุม เทียมกลิ่น พล.ต.อ. สุนทร ซ้ายขวัญ พล.ต.ต. อรุณ นาคเสน พล.ต.ต. อำนวย อยู่เสนาสน์พล.ต.ท. จักรทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา พ.ต.อ. ชนนท์ เอมพันธ์ พล.ต.ต. ชัยรัตน์ รุ่งเรือง พล.ต.ต. โชคดี อานุภาพเดชาพล.ต.ต. ถวิล แจ่มอุลิตรัตน์พล.ต.ท. ธวัชชัย จุลสุคนธ์ พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญพล.ต.อ. ปิยะ เจียมไชยศรีพล.ต.ต. ไพโรจน์ นพวงศ์ ณ อยุธยาพล.ต.ต. ยงยุทธ หลิมกำเนิดพล.ต.ต. วีระ ธุวะนุติ 08-9840-5452, 0-2922-2052, 0-4251-426608-1499-9284, 0-2924-5843-4 08-9680-0086, 0-2514-016708-1874-106308-1590-5888, 0-2372-0930-108-1442-5555, 0-2393-1943 08-1299-5248, 0-2905-905008-1668-8488, 0-2429-274108-1861-7515, 08-9444-2143, 0-3828-863608-1826-6009, 0-2503-287508-1810-2332, 0-2300-276108-1807-8517, 0-2398-516808-1482-5678, 08-1835-7018, 0-2277-849408-1945-428808-1625-2434, 0-2758-3003 08-9254-4885, 0-2533-448808-7059-7333, 0-2584-345608-9202-2020, 0-2936-2722, 0-2573-3196 08-1751-1111, 0-2321-176208-9668-0801, 0-2272-6552,08-3901-350408-1882-4776, 0-5422-323408-7017-0987, 0-3442-2425,
โทรศัพท์ นรต.20 ธ.ค./2552
ยศ ชื่อ ชื่อสกุล โทรศัพท์
พ.ต.อ. ศานิต โกมลวณิช พล.ต.ต. เสวก วัฒนกิจ พล.ต.ต. ไกรสร รุ่งแสง พล.ต.ต. ปรีชา ปลดริปู 08-1975-1060 , 0-2532-667108-1432-4888, 0-2653-8914 กด 008-1783-6235, 0-5385-212508-1898-8626, 0-2585-1138
ชื่อ ชื่อสกุล โทรศัพท์
คุณจุไรลักษณ์ (ติ๋ม) ไชยรักษ์คุณผุสดี (แป๋ว) สิรินุตคุณวรวรรณ (แป๊ว) วงษ์สวรรค์ คุณสมจันทร ธรรมนิธาคุณโสมอุษา (อ๊อด) แผ้วสกุลคุณอุทุมพร (ติ๋ม) สารภักดิ์คุณอนัญญา (แดง) ปุ้ยพันธุ์วงศ์คุณรัศนี (ติ๋ว) เชาวนโยธินดร.ทิพาวดี (แป๊ด) โสภณศิริคุณทัศนีย์ (ตุ๊ก) โลหะชาละคุณสายัณห์ แก้วเกตุ คำเบ้า ศรีวิไล (วิวัฒน์ เดชพวงพันธ์) 08-1830-4343, 0-2574-286208-1438-3810,0-2276-2331, 0-2691-501008-1640-5616, 0-3439-512808-6303-5251, 0-2583-988908-6556-6122 , 0-2591-196508-9794-1910, 0-2573-206308-1888-8834, 0-2513-5997,0-2513-794008-1943-2472 , 0-2311-554508-9126-3466, 0-2413-41580-2282-7373 ต่อ 12208-1860-8600 , 0-2578-3636 08-1979-6321
ผิด ตก ยกเว้น / สุขุม
  • ชอบ
โทรศัพท์ นรต.20 ธ.ค./2552

ยศ ชื่อ ชื่อสกุล โทรศัพท์
พ.ต.อ. สงคราม สร้างเอี่ยม
พล.ต.ต. ชาติชาย แก้วเกตุ
พ.ต.อ. ธานี สุนทรานนท์
พ.ต.อ. นิยม ไพรสัณฑ์
พล.ต.ต. ปกรณ์ เภากัน
พล.ต.ต. พัลลภ มุสิกูล
พล.ต.ต. พิชัย ทัศนภักดิ์
พล.ต.ต. ไพบูลย์ อาริยวัฒน์
พ.ต.อ. วีระ ประภาวัต
พล.ต.ท. สมเกียรติ วรรักษา
พล.ต.ท สิทธิศักดิ์ อินทร์ถมยา
พล.ต.ต. สุเทพ สุทธิวรา
พ.ต.อ. โสพันธ์ ทองหาญ
พ.ต.อ. อำพล ค้ำชู
พ.ต.อ. ขวัญชัย พันธุ์ภักดี
พล.ต.ต. คงพล สุวรรณรักษ์
พล.ต.ท. ครรชิต เสกสิทธิ์
พล.ต.ท. ณพัฒน์ ศรีหิรัญ
พ.ต.อ. ถนอม พิทักษ์โกศล
พล.ต.ท. ทแกล้ว เดชดำรง
พ.ต.อ. ทศพร (ปริญญา) ยุทธประเสริฐ
พล.ต.อ. ธวัชชัย ภัยลี้
พล.ต.ท. ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ
พล.ต.ต. ประเสริฐ อิทธิเมธินทร์ 08-1913-3426, 0-2415-2702
08-1860-8600, 0-2578-3636
08-1264-7707, 0-4437-1632
08-1879-7783,0-4467-9438,0-2970-7059
08-9816-3434, 0-3521-6655
08-1803-9696,
08-7260-5884, 0-2277-3798
08-1920-8888, 0-2321-2736
08-1264-1731, 0-4483-0073
08-1292-9297, 0-2394-2297
08-1967-6189, 0-4435-3357
08-1738-8989 , 0-2503-5140
08-1881-3020, 0-5380-5815
08-4657-2144, 0-3453-1197
08-6766-6555, 08-3766-6555
08-1535-8333 , 0-7621-6439
08-9890-8008 , 0-2392-2587
08-4079-4775, 0-2278-3184
08-4128-7148
08-1619-4600 , 0-2747-4070
08-1266-1014,
08-1847-8881, 0-2317-1122
08-1918-1819,
08-1865-2352, 0-2382-0465
โทรศัพท์ นรต.20 ธ.ค./2552

ยศ ชื่อ ชื่อสกุล โทรศัพท์
พล.ต.ต. ไพบูลย์ เพ็ชรพลาย
พ.ต.อ. ไพบูลย์ ศิริวรรณ
พ.ต.อ. มารุต จันทร์นวล
พ.ต.อ. วิชัย ปฏิทัศน์
พล.ต.ต. สมรวย จันทร์ถาวร
พล.ต.อ. สันต์ ศรุตานนท์
พล.ต.ท. สาโรจน์ ปัญญา
พล.ต.ต. สำรวย วุฒิเสถียร
พล.ต.ต. สุขุม เทียมกลิ่น
พล.ต.อ. สุนทร ซ้ายขวัญ
พล.ต.ต. อรุณ นาคเสน
พล.ต.ต. อำนวย อยู่เสนาสน์
พล.ต.ท. จักรทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา
พ.ต.อ. ชนนท์ เอมพันธ์
พล.ต.ต. ชัยรัตน์ รุ่งเรือง
พล.ต.ต. โชคดี อานุภาพเดชา
พล.ต.ต. ถวิล แจ่มอุลิตรัตน์
พล.ต.ท. ธวัชชัย จุลสุคนธ์
พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ
พล.ต.อ. ปิยะ เจียมไชยศรี
พล.ต.ต. ไพโรจน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
พล.ต.ต. ยงยุทธ หลิมกำเนิด
พล.ต.ต. วีระ ธุวะนุติ 08-9840-5452, 0-2922-2052, 0-4251-4266
08-1499-9284, 0-2924-5843-4
08-9680-0086, 0-2514-0167
08-1874-1063
08-1590-5888, 0-2372-0930-1
08-1442-5555, 0-2393-1943
08-1299-5248, 0-2905-9050
08-1668-8488, 0-2429-2741
08-1861-7515, 08-9444-2143, 0-3828-8636
08-1826-6009, 0-2503-2875
08-1810-2332, 0-2300-2761
08-1807-8517, 0-2398-5168
08-1482-5678, 08-1835-7018, 0-2277-8494
08-1945-4288
08-1625-2434, 0-2758-3003
08-9254-4885, 0-2533-4488
08-7059-7333, 0-2584-3456
08-9202-2020, 0-2936-2722, 0-2573-3196
08-1751-1111, 0-2321-1762
08-9668-0801, 0-2272-6552,
08-3901-3504
08-1882-4776, 0-5422-3234
08-7017-0987, 0-3442-2425,
โทรศัพท์ นรต.20 ธ.ค./2552

ยศ ชื่อ ชื่อสกุล โทรศัพท์
พ.ต.อ. ศานิต โกมลวณิช
พล.ต.ต. เสวก วัฒนกิจ
พล.ต.ต. ไกรสร รุ่งแสง
พล.ต.ต. ปรีชา ปลดริปู 08-1975-1060 , 0-2532-6671
08-1432-4888, 0-2653-8914 กด 0
08-1783-6235, 0-5385-2125
08-1898-8626, 0-2585-1138

ชื่อ ชื่อสกุล โทรศัพท์
คุณจุไรลักษณ์ (ติ๋ม) ไชยรักษ์
คุณผุสดี (แป๋ว) สิรินุต
คุณวรวรรณ (แป๊ว) วงษ์สวรรค์
คุณสมจันทร ธรรมนิธา
คุณโสมอุษา (อ๊อด) แผ้วสกุล
คุณอุทุมพร (ติ๋ม) สารภักดิ์
คุณอนัญญา (แดง) ปุ้ยพันธุ์วงศ์
คุณรัศนี (ติ๋ว) เชาวนโยธิน
ดร.ทิพาวดี (แป๊ด) โสภณศิริ
คุณทัศนีย์ (ตุ๊ก) โลหะชาละ
คุณสายัณห์ แก้วเกตุ

คำเบ้า ศรีวิไล (วิวัฒน์ เดชพวงพันธ์)08-1830-4343, 0-2574-2862
08-1438-3810,0-2276-2331, 0-2691-5010
08-1640-5616, 0-3439-5128
08-6303-5251, 0-2583-9889
08-6556-6122 , 0-2591-1965
08-9794-1910, 0-2573-2063
08-1888-8834, 0-2513-5997,0-2513-7940
08-1943-2472 , 0-2311-5545
08-9126-3466, 0-2413-4158
0-2282-7373 ต่อ 122
08-1860-8600 , 0-2578-3636

08-1979-6321
ผิด ตก ยกเว้น / สุขุม
  • ชอบ