บทความจาก นสพ.ฐานเพชรบูรณ์ 1 ตค. 2552 หน้า 6
ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ คนเก่ง นครบาลฯ ... คนทำงาน เพชบุระ
เมื่อกล่าวถึงนักพัฒนาเมืองเพชรบูรณ์ ไม่มีใครไม่รู้จัก ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่ทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจและกำลังสติปัญญาที่เฉียบแหลม เพื่อที่จะให้คนในชุมชนของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุข สะดวก สบาย ดังวิสัยทัศน์การพัฒนาของท่านที่ว่า เพชรบูรณ์ เมืองอยู่สบาย. โดยให้พี่น้องประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์อย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของคนเพชรบูรณ์เป็นหลัก
ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2502 เป็นบุตรของนายชาญ โฆษิตานนท์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ และนางจงรักษ์ โฆษิตานนท์ (สกุลเดิม วัฒนศัพท์) อดีต นายกพุทธสมาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
ประวัติการศึกษา
- นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย
- ปริญญาโทกฎหมาย ( M.C.L.) UNIVERSITY OF IOWA, U.S.A.
- ปริญญาโทการจัดการ (M.I.M.) THUNDERBIRD, U.S.A.
- การศึกษามหาบัณฑิต (การบริการการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
- นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง) มหาวิทยาลัยเกริก
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2529, 2531
- ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
- ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2540
- นักพัฒนาประชาธิปไตยดีเด่น สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบูรณ์
- ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์
- รองประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์
- นักพัฒนาดีเด่น สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบูรณ์
- ประธานฝ่ายกฎหมาย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการ การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ พ.ศ. 2549
- นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ 2542, 2543, 2547
- ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ และหอประวัติศาสตร์เพชบุระ
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์
- กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
- ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ พ.ศ. 2551
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประธานคณะทำงานภาคประชาชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์

ดร. วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ในอดีตที่ผ่านมาเป็นผู้บริหารงานที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รักของประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ จะเห็นได้จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ทุกครั้ง สามารถนำผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 3 เขตเข้าบริหารเทศบาลโดยไม่มีคู่แข่ง เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความเชื่อมั่นในตนเอง จริงจัง จริงใจ และตรงไปตรงมา มีความโอบอ้อมอารี เอื้ออาทรต่อบุคคลทั่วไป มีความซื่อสัตย์สุจริตและประการสำคัญ คือ เป็นผู้มีความรัก เชิดชูถิ่นกำเนิดและสร้างความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนในการพัฒนาให้ท้องถิ่นได้เจริญก้าวหน้าด้วยคำขวัญที่ใช้เป็นหลักยึดมั่นในการปลุกสำนึกการทำงานร่วมกัน คือ เพชรบูรณ์ของเรา ร่วมด้วยช่วยกัน
เมื่อครั้งทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ (ส.ส.) ได้ทำหน้าที่อย่างดียิ่ง เป็นที่รักของประชาชน และได้รับการยกย่องจากสภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ กรรมาธิการและตำแหน่งสำคัญ ๆในทางการเมืองมากมาย ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ นอกจากนั้น ท่านได้พิสูจน์และแสดงศักยภาพของคนเพชรบูรณ์ให้เป็นที่ปรากฏในระดับประเทศเมื่อครั้งที่มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พุทธศักราช 2540 ท่านได้รับการแต่งตั้งและมีบทบาทสำคัญในการเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)ของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยจัดตั้ง สมัชชาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นเวทีทางการเมืองของประชาชนในการมีส่วนร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญและได้แปรสภาพเป็น สมัชชาประชาธิปไตย จังหวัดเพชรบูรณ์ในปัจจุบัน
เมื่อ พ.ศ.2543 และ พ.ศ.2545 ในขณะดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี เมื่อเมืองเพชรบูรณ์ประสบปัญหาอุทกภัยอย่างหนัก ได้บัญชาการในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยความเอาใจใส่วิริยะอุตสาหะตลอดวันตลอดคืน เพื่อต้องการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จนสามารถฟื้นฟูบูรณะเมืองให้เข้าสู่สภาพปกติโดยรวดเร็ว และวางแผนระยะยาวแก้ไขปัญหาให้หมดไปได้อย่างถาวรในที่สุด อันเป็นผลงานที่ประชาชนให้คำชมเชยและชื่นชมมาตราบจนทุกวันนี้
การบริหารงานเทศบาลฯ โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งโดยส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองและชุมชนโดยเริ่มตั้งแต่การวางแผน ร่วมดำเนินการ และร่วมกันประเมินผล จนทำให้ชุมชนเมืองในเขตเทศบาลฯ เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการจัดตั้งองค์กรภาคประชาชนและองค์กรชุมชนอย่างมากมายในทั้ง 17 ชุมชน เช่น กรรมการชุมชน อสม. ศูนย์สงเคราะห์ราษฎร สภาวัฒนธรรมเทศบาลฯ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแม่ค้า กลุ่มเยาวชน กลุ่มดนตรี กลุ่มศิลปิน กลุ่มรักษาสิ่งแวดล้อม กลุ่มกีฬาและออกกำลังกาย กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มฝึกอาชีพ ฯลฯ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุน ให้ทำกิจกรรมเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้จัดสร้างที่ทำการชุมชนทุกแห่งไว้เพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะของประชาชนที่จะใช้จัดกิจกรรมร่วมกัน นอกจากนั้นยังได้จัดหาเรือยาวถึง 14 ลำมาไว้ประจำตามชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้เป็นจุดรวมใจของประชาชนในการทำกิจกรรมร่วมกันอีกด้วย
ดร. วิศัลย์ โฆษิตานนท์ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษตามสถานศึกษา มหาวิทยาลัย และองค์กรต่าง ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวกับความรู้ด้านวิชาการด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องทุกเรื่องที่เกี่ยวกับจังหวัดเพชรบูรณ์ แสดงให้เห็นถึงความเป็นนักวิชาการ นักปกครอง นักวัฒนธรรมและนักประวัติศาสตร์ ในบทบาทที่เป็นนักกฎหมายนั้น ยังได้เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดค่าตอบแทน ทำให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิต และแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข จนได้รับความเชื่อถือให้เป็นผู้ไกล่เกลี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างประชาชนอย่างเป็นธรรมและเป็นที่เชื่อถือ ส่งผลให้เป็นการลดปัญหาความขัดแย้งในสังคมได้เป็นอย่างมาก
นอกจากนั้น เมื่อครั้งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประธานกรรมาธิการ ฝ่ายกฎหมาย ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ก็สามารถทำให้การบริหารงานและการเป็นตัวแทนของเทศบาลทั้งประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีแก่การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันส่งผลดีต่อประชาชนในเขตชุมชนเมืองของประเทศและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ยกระดับก้าวสู่สังคมที่มีคุณภาพและสมัยใหม่ จนเป็นที่ยอมรับในการเป็นผู้นำจากสมาชิกของสมาคมสันนิบาตเทศบาลทั่วประเทศ
ดร. วิศัลย์ โฆษิตานนท์ มีผลงานรูปธรรมที่ปรากฏในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อันเป็นที่เชิดหน้าชูตาคนเพชรบูรณ์ต่อสายตาของคนต่างจังหวัดและชาวต่างประเทศที่มาเยือน ได้แก่ถนนหนทางที่กว้างขวาง สะอาด สวยงาม โดยเข้มงวดเรื่องความสะอาด ความเป็นระเบียบและความสวยงามของบ้านเมือง มีการสร้างการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ให้กับเมือง เช่น ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรระบบทันสมัยมีตัวเลขนับถอยหลังทุกจุด มีป้ายต้อนรับ ไฟฟ้าอักษรวิ่งด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิดตามบริเวณทางแยกที่สำคัญ จัดสร้างสวนสาธารณะและสวนหย่อมจำนวนมาก ปรับปรุงสระกลางเมืองให้เป็นอุทยานน้ำมีสะพานและน้ำพุนครบาลที่สวยงาม สร้างลานกีฬา อเนกประสงค์และเครื่องออกกำลังกายตามจุดต่าง ๆ หลายสิบแห่งเพื่อมุ่งเน้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปใช้เป็นที่ออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเมือง ปรับปรุงจัดสร้างตลาดเทศบาลให้ได้มาตรฐานจนได้รับรางวัลระดับประเทศ จัดสร้างบ่อกำจัดขยะและโรงฆ่าสัตว์ที่ทันสมัย ถูกสุขลักษณะ ติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษในทุกวัดในเขตเทศบาล นอกจากนั้น ยังได้จัดสร้างแหล่งเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อเยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้ คือ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ หอประวัติศาสตร์เพชบุระ และอุทยานวิทยาศาสตร์หนองนารี อีกด้วย
ผลงานด้านสถาปัตยกรรม ได้ริเริ่มสิ่งก่อสร้างอันโดดเด่นของเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อสะท้อนถึงความเป็นอัตลักษณ์ของเพชรบูรณ์ เช่น ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ประตูเมืองเป็นรูปเสาโค้งบริเวณทางเข้าเมืองที่สำคัญ 2 แห่ง วงเวียนนครบาลฯ ศาลากลางน้ำ หอนาฬิกาอนุสรณ์เขาค้อ-เขาทราย ราวสะพานทุกแห่ง สะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก และศาสนสถานสำคัญตามวัดต่าง ๆ ของเมือง เช่น มณฑปวัดไตรภูมิ และภูมิทัศน์บริเวณรอบเจดีย์วัดมหาธาตุ เป็นต้น อันนำมาซึ่งสำนึกในการรักและภาคภูมิใจในบ้านเมืองของคนเพชรบูรณ์มาตราบจนทุกวันนี้
ด้านการศึกษา ได้มีนโยบายแยกระดับการจัดการศึกษาในโรงเรียนเทศบาลแต่ละแห่ง อีกทั้งยังบริหารงานให้โรงเรียนเทศบาลได้รับรางวัล พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ครบหมดทั้ง 3 แห่ง และการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล 3 โดยความร่วมมือจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ได้รับความนิยมจากผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนโดยทั่วไป ทำให้งานการศึกษาของ เทศบาล สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้พัฒนาการจัดงานประเพณีเก่าแก่ของเมืองเพชรบูรณ์ อุ้มพระดำน้ำ ให้เป็นงานประเพณีที่ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์แม่น้ำ และเป็นประเพณีของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบรรจุลงปฏิทินการท่องเที่ยวและได้รับขนานนามว่าเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่นักท่องเที่ยวสนใจ เดินทางเข้ามาร่วมงานกันอย่างมากมาย และเพิ่มคุณค่าของงานประเพณีโดยการแสดง แสง สี เสียง และเทศกาลอาหารอร่อยเพชรบูรณ์ จัดให้มีงานประเพณีประจำปีของแต่ละวัด จัดให้มีงานสงกรานต์ถนนข้าวโพด ประเพณีก่อเจดีย์ทรายกลบธาตุ อันเป็นการพัฒนางานประเพณีที่ทรงคุณค่าให้แก่เมืองเพชรบูรณ์ เป็นต้น และยังได้จัดสร้างศูนย์บริการการท่องเที่ยวและจัดการนำเที่ยวรอบเมืองเพชรบูรณ์โดยมีรถนำเที่ยว 12 จุดสำคัญ
ได้รณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้กับคนเพชรบูรณ์ โดยฟื้นฟูความประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชาวเพชรบูรณ์ ในยุคที่ จอมพล ป.พิบูลสงคราม มีดำริที่จะก่อตั้งเมืองเพชรบูรณ์ให้เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2486 โดยใช้ชื่อว่า นครบาลเพชรบูรณ์ จัดทำโครงการภาพเก่าเล่าอดีตเพื่อศึกษาและเก็บบันทึกประวัติความเป็นมาของการพัฒนาเมืองเพชรบูรณ์
ได้ริเริ่มโครงการก่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ สำหรับเยาวชนและประชาชน เช่น หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ หอประวัติศาสตร์และลานเพชบุระ อุทยานวิทยาศาสตร์หนองนารี และพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้องทั้งมีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างการเรียนรู้ให้แก่ชาวเพชรบูรณ์อย่างมากมาย
ได้ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดทำชุดโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเทศบาลตัวอย่างแบบบูรณาการ : กรณีศึกษานครบาลเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2547-2551 (The Research for the Best Practice of an Integrated Development of Municipality : A Case of Nakornban Phetchabun 2004-2008) เพื่อศึกษาค้นคว้าหานวัตกรรมใหม่เป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการใน 5 มิติคือ มิติประวัติศาสตร์ มิติภูมิปัญญาท้องถิ่น มิติสุขภาพ มิติการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล และการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน
ปัจจุบันนี้ ก็ยังคงรับเป็นอาจารย์ผู้สอบ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการทำงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รับเป็นวิทยากรบรรยายและสอนพิเศษในวิชาความรู้ต่าง ๆ หลายเรื่อง ทั้ง เรื่องกฎหมายต่าง ๆ กฎหมายรัฐธรรมนูญ การปกครองส่วนท้องถิ่น การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเรื่องทุกเรื่องที่เกี่ยวกับจังหวัดเพชรบูรณ์ เช่น วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การศึกษา เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สุขภาวะ สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการพัฒนาคนและสังคมเมืองเพชรบูรณ์
จะเห็นได้ว่า บรรดาสิ่งต่าง ๆ ที่ ดร. วิศัลย์ โฆษิตานนท์ได้สร้างสรรค์ความเจริญให้กับเพชรบูรณ์ด้วยความเอาใจใส่ในทุกรายละเอียด เข้าใจทุกปัญหาและรู้จักทุกตารางนิ้วของพื้นที่ ด้วยจิตใจที่รักและทุ่มเทเพื่อบ้านเกิดเมืองนอน ฉะนั้น จึงไม่น่าแปลกใจเลยเมื่อไปที่ไหนในเมืองเพชรบูรณ์ ก็จะเห็นคำว่า เรารักวิศัลย์ ทุกหนแห่งและอยู่ในจิตใจของชาวชุมชนเพชรบูรณ์