หลักการและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรมพุทธศาสตร์และประเพณี สจล.

1.เพื่อเผยแผ่ธรรมะแห่งพระพุทธศาสนาไปสู่นักศึกษา ข้าราชการ คณาจารย์ ตลอดจน
ผู้สนใจโดยทั่วไป
2.เพื่อเป็นการเผยแผ่ประเพณีไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ
3.เพื่อเป็นการเปิดหนทางแห่งพระพุทธศาสนาให้กว้างขึ้นเพื่อให้บุคคลทั่วไปหันมา
สนใจพระพุทธศาสนามากขึ้น โดยไม่เลือกสายและไม่เลือกสำนักเฉพาะเจาะจง
4.เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งหนึ่งในการใช้พระพุทธศาสนาพัฒนาประเทศ
5.เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่ความรู้ความเข้าใจใหถูกต้อง และพร้อมทั้งช่วยแก้ไขและชี้แนะหลักของพระพุทธศาสนา ให้ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง
6.เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการไม่สนับสนุนในการกระทำที่เข้าข่ายพุทธพิสดารและพุทธ
พาณิชย
์ (การใช้พระพุทธศาสนาเพื่อหาประโยชน์เข้าตัวเองในทางมิชอบ)


เห็นด้วยครับ
ใช่เลยๆๆๆ
ถูกต้องที่สุด

ใครแย้ง
ใครมีปัญหา
ติดต่อมาเลย 083-078-38XX
  • ชอบ
เห็นด้วยค่ะ อยากจะเชิญชวนไปร่วมทำบุญที่วัด 3 ทำบุญวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 255 (อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา) ถ้าเราจัดกลุ่มใส่เสื้อเป็นทีมไปทำบุญน่าจะดีค่ะ ใครสนใจบ้าง ดิฉันจะเป็น sponser ให้ค่ะ หากสนใจติดต่อได้นะค่ะ ที่ ร้าน spa ตรงข้าม หมู่บ้านเคหะนคร 2 ติดป้ายรถเมล์เลยค่ะ
  • ชอบ