จาก http://www.nfe.go.th/0405/index%20TexBook.html
ที่ให้ Download "แบบเรียนกศน."ตามหลักสูตรฯ ปีพ.ศ. 2551
บางวิชาไม่ได้ดังนี้
(สค3104)การพัฒนาตนเอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(สค3101)สังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ทช2102)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ทช1102)ระดับประถมศึกษา
(อช2103)การจัดการพัฒนาอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(อช1102)ทักษะการเข้าสู่อาชีพร ะดับประถมศึกษา
(พค 3102)คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมตอนปลาย
(พค 3101) ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ระดับมัธยมตอนปลาย
(พต 2101) ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(พต 1101) ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ระดับประถมศึกษา
(พว 3101) วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(พว 3101) วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(พว2101) วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(พว 1101) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
(ทร1103) การจัดการความรู้ ระดับประถมศึกษา
(ทร3105) การวิจัยอย่างง่าย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ช่วยแก้ไขด้วย


ขอบคุณครับ
ชานนท์

----------------